بررسی شکاف بين وضعيت های موجود و مطلوب مديريت کيفيت فراگيردر مراکز غيردولتی سازمان بهزيستی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی

احمدی ليوانی, اعظم and حسينی, محمد علی and ولی پور خطير, محمد (2013) بررسی شکاف بين وضعيت های موجود و مطلوب مديريت کيفيت فراگيردر مراکز غيردولتی سازمان بهزيستی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n1p7-fa.PDF

Download (767kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=87&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

قدمه: يکی از محور های مهم خدمات در بخش سلامت، خدمات توانبخشی است. کيفيت پايين خدمات توانبخشی می تواند افزايش شيوع ناتوانی ها و معلوليت ها را در جامعه به دنبال داشته باشد. مديريت کيفيت فراگير (TQM= Total Quality Management) می تواند تحولات لازم را برای دستيابی به کيفيت مطلوب ايجاد کند. پژوهش حاضر با هدف تحليل شکاف بين وضعيتهای موجود و مطلوب مؤلفه های مديريت کيفيت فراگير در مراکز بهزيستی غيردولتی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی انجام شده است. مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفی-تحليلی بوده و جامعه مورد مطالعه کارکنان مراکز توانبخشی غير دولتی شهر گرگان در سال 1390-1389بودند. ابزار پژوهش، "پرسشنامه های "سنجش شکاف بين انتظارات" و "ادراکات مؤلفه های مديريت کيفيت فراگير"."Measurement Gap between Expectations" and "Perceptions of TQM Components” بود. اعتبار پرسشنامه ها به روش شاخص اعتبار محتوا (CVI) و نسبت اعتبار محتوا (CVR) محاسبه گرديد که شاخص اعتبار محتوا برای هر دو پرسشنامه 0.83 بدست آمد و پايايی آن با محاسبه همبستگی درونی سوالات آلفای کرونباخ0.93 مورد تاييد قرار گرفت. پس از توزيع و جمع آوری پرسشنامه های تکميل شده، برای اجرای آزمون های به کار رفته در اين پژوهش از نرم افزار هايSPSS/17 و EXCEL 2007استفاده شد. يافته ها: ميانگين کل امتيازات فازی انتظارات جامعه مورد مطالعه (982/0،923/0،822/0)، بيش ازميانگين کل امتيازات فازی ادراکات (83/0،71/0،59/0) آنها بود. همچنين نتايج نشان ‌داد که بين انتظارات و ادارکات کارکنان در تمامی مؤلفه های مديريت کيفيت فراگير تفاوت معنی داری وجود دارد. نتيجه گيری: تفاوت معنی دار درمؤلفه های مديريت کيفيت فراگير، بيانگر آنست که کارکنان وضعيت موجود را پايين تر از شرايط مطلوب ارزيابی کرده اند. لذا توصيه می گردد سازمان های مورد مطالعه به مؤلفه های مديريت کيفيت جامع توجه بيشتری داشته باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مدیریت کیفیت فراگیر، منطق فازی، مراکز توانبخشی.،
Subjects: WX Hospital and other health Facilities
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:54
Last Modified: 01 Nov 2017 07:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3955

Actions (login required)

View Item View Item