بررسی عوامل خطرزای بيماری های قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان تهران

شمسی, افضل and پيله ورزاده, مطهره and عبادی, عباس (2012) بررسی عوامل خطرزای بيماری های قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 32-42. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n4p32-fa.PDF

Download (876kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=31&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: بيماری های قلبي عروقی بعنوان مهمترين عامل ناتوانی و مرگ در سراسر جهان مطرح می باشند. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل خطرزای بيماری قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان استان تهران انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی در سال 1389 بر روی 310 سالمند ساکن خانه های سالمندان استان تهران انجام شد. نمونه گيری به روش تصادفی-خوشه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که شامل سوالات جمعيت شناسی (5 سوال) و "پرسشنامه عوامل خطرزای بيماری قلبی عروقی" (Risk Factors of Cardiovascular Disease Questionnaire) (7سوال)، مشتمل بر سابقه بيماری هاي قلبی عروقی و مصرف داروها، سابقه فاميلي بيماری های قلبی عروقی، مصرف دخانيات، تحرک فيزيکی و انجام فعاليت های ورزشی، استفاده شد. اعتبار به روش شاخص اعتبار محتوا (Content Validity Index) و پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ (88/0=α) بررسی گرديد. ساير داده ها با اندازه گيری قد و وزن (شاخص توده بدنی)، فشارخون، چربی های خون (کلسترول، تری گليسريد) و قند خون ناشتا جمع آوری گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين سنی نمونه ها 98/7±25/75 سال بود. شيوع عوامل خطرزا از نظر کلسترول بالا (001/0P<)، تری گليسريد بالا( 05/0P<)، ديابت (05/0P<)، بی تحرکی (001/0P<)، نداشتن فعاليت ورزشی ( 05/0P<)، چاقی (001/0P<)، فشارخون سيستوليک و دياستوليک در زنان نسبت به مردان بيشتر بود، در حالی که مصرف دخانيات در مردان نسبت به زنان بيشتر بود (001/0P<). نتيجه گيری: شيوع عوامل خطرزاي بيماری های قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان در تهران بالا می باشد. زنان بيشتر از مردان در معرض عوامل خطرزای اين بيماری قرار دارند. آموزش مناسب در جهت تغيير شيوه پيشگيری از بروز اين بيماری و عوارض مرتبط با آن ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: یماري قلبی عروقی، عوامل خطرزا، خانه سالمندان، سالمند.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 12 Sep 2015 09:58
Last Modified: 12 Sep 2015 09:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3966

Actions (login required)

View Item View Item