بررسی برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

حريری, غلامرضا and يغمايی, فريده and زاغری تفرشی, منصوره and شاکری, نزهت (2012) بررسی برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 17-27. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n3p17-fa.PDF

Download (881kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=78&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: پرستاران بزرگترين گروه ارائه کننده خدمات مراقبتی در نظام بهداشت و درمان می باشند. کمبود پرستاران و ترک حرفه در پرستاران، مشکلات بزرگی در خدمت رسانی به بيمار، کيفيت مراقبت و هزينه های درمانی ايجاد کرده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی درسال 1390انجام پذيرفت. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-همبستگی، 350 پرستار بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه مشخصات فردی(11 عبارت) و مقياس پيش بينی ترک خدمتAnticipated Turnover Scale (ATS)) (12 عبارت) در جمع آوری داده ها استفاده شد. شاخص اعتبار محتوا و پايايی ابزار با روش همسانی درونی(80/0 = α) و آزمون مجدد(81/0=r) اندازه گيری گرديد. نمونه ها از 12 بيمارستان آموزشی، در بخش و شيفت های مختلف انتخاب شدند و پرسشنامه ها در زمان فراغت از کار پرستاران توزيع و جمع آوری شد. برای بررسی و تحليل داده ها از نرم افزار 16SPSS- استفاده شد. يافته ها: طبق يافته ها، 88 درصد پرستاران زن بودند، 92درصد مدرک کارشناسی داشتند، دامنه سنی بين 57- 23 بود و 3/48 درصد نمونه ها در بخش داخلی-جراحی مشغول بکار بودند. همچنين نتايج نشان داد که پرستاران تمايل به ترک خدمت در حد متوسط داشتند(35/3 از 5). بعلاوه، بين سن و تمايل به ترک خدمت و نيز بين سابقه کاری و ترک خدمت همبستگی منفی و معنادار بترتيب (114/0- = r) با (034/0 =P) و (158/0- = r) با (003/0= P) وجود داشت. بعلاوه، بين پست سازمانی و تمايل به ترک خدمت(007/0=P) و نوع شيفت و تمايل به ترک خدمت(001/0 =P) همبستگی معنادار وجود داشت. نتيجه گيری: با توجه به بالا بودن ميل به ترک خدمت در پرستاران مورد بررسی نسبت به مطالعات مشابه در خارج از ايران و اينکه طبق پژوهش های قبلی بين ميل به ترک خدمت و ترک خدمت واقعی پرستاران رابطه مستقيم برقرار می باشد، اين مساله نياز به توجه بيشتری دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تمایل به ترک خدمت، پرستار، بیمارستان.،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:57
Last Modified: 11 Nov 2017 09:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3972

Actions (login required)

View Item View Item