تاثير اجرای الگوی نظارت بالينی بر پيامدهای آموزش به بيمار

حشمتی نبوی, فاطمه and معماريان, ربابه and ونکی, زهره (2012) تاثير اجرای الگوی نظارت بالينی بر پيامدهای آموزش به بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 28-36. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n3p28-fa.PDF

Download (884kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=79&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: يکی از موانع موجود بر سر راه اجرای آموزش به بيمار، عدم سازماندهی و نظارت از سوی مديران بر انجام اين فعاليت است. هدف مطالعه حاضر، تعيين تاثير اجراي الگوی نظارت بالينی (Clinical Supervision Model) بر نگرش بيماران نسبت به آموزش ديدن توسط پرستاران، رضايت بيماران از آموزش پرستاران و کيفيت ثبت آموزش به بيمار به عنوان پيامدهای اجرای آموزش به بيمار است. مواد و روش­ها: اين پژوهش يک مطالعه شبه تجربی از نوع مقايسه گروه­های ايستا است که در آن گروه مقايسه و آزمون با يک پس آزمون با هم مقايسه شدند. نمونه­های اين مطالعه را 72 بيمار در دو گروه مجزای يکسان سازی شده تشکيل داد. نمونه گيری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. الگوی نظارت بالينی در 3 بخش از بيمارستان ثامن الائمه (ع) شهر مشهد و به مدت 6 ماه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بود از: پرسشنامه اطلاعات زمينه­ای بيماران، پرسشنامه" نگرش بيماران به آموزش پرستاران “Patients’ Attitude Toward Education by Nurses” و پرسشنامه رضايت بيماران از آموزش پرستاران “Patient Satisfaction From Nurses' Education”که از طريق مصاحبه تکميل شدند و چک ليست مشاهده­ای "کيفيت ثبت آموزش به بيمار Education” Documentation Quality of Patient بود. . اعتبار ابزارهاي پژوهش با استفاده از روش اعتبار محتوا، و پايايی آن ها با استفاده از روش دونيمه کردن و تعيين همبستگی بين ارزياب­ها به تاييد رسيد. داده­ها پس از جمع آوري با استفاده ازنرم افزار SPSSنسخه 11.5 و با استفاده از آزمون­های کاي­دو و تی مستقل تجزيه و تحليل شدند. يافته­ها: نتايج رضايت بيماران بعد از مداخله آموزش پرستاران افزايش يافت و نتايج، تفاوت معنی داری را نشان داد (P =0/02). بعلاوه، بين کيفيت ثبت آموزش به بيمار قبل و بعد از اجرای مداخله تفاوت آماری معني­داري نشان داد (0001/0=P). از طرف ديگر، يافته ها تفاوت آماری معنی داری را بين نگرش بيماران قبل و بعد از مداخله نشان نداد. نتيجه­گيری: الگوی نظارت بالينی، با سازماندهی، اجرا و بازخورد مي­تواند برای ارتقاء دانش و مهارت پرستاران در زمينه آموزش بيماران مفيد باشد. پژوهش های بيشتری برای بررسی تأثير اين الگو بر ساير جنبه­های عملکرد پرستاری مورد نياز است

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نظارت بالینی، آموزش به بیمار، کیفیت ثبت، مراقبت های پرستاری،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:57
Last Modified: 11 Nov 2017 10:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3973

Actions (login required)

View Item View Item