بررسی ميزان بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 89-1386

رضائی, شادی and ربيع راد, نارملا and تميزی, زهرا and فلاحی خشکناب, مسعود and محمد نژاد, اسمعيل and محمودی, محمود (2012) بررسی ميزان بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 89-1386. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 46-54. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n3p46-fa.PDF

Download (896kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=81&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه:آسيب های ناشی از مواجهه با وسايلتيز و برنده و همچنين خون و ترشحات بدن بيمار يکی از خطرات شغلی مهم برای کارکنان بهداشتی و درمانی محسوب می شود که آنان را در معرض خطر تماس با ويروسهای منتقله از راه خون بخصوص هپاتيت B ،Cو ايدز قرار می دهد.اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 89-1386انجام گرفته است مواد و روش ها:در اين پژوهش توصيفی از نوع طولی، 991 نفر از کارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکي تهران از طريق نمونه گيری سرشماری از اول مرداد 1386 تا پايان تيرماه 1389شرکت داشتند. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم مواجهه شغلی پژوهشگر ساخته با ضريب پايايی 71/0 مشتمل بر 32 سوال در دو بخش اطلاعات جمعيت شناسی و جزييات مواجهه شغلي صورت گرفت. برای تعيين اعتبار ابزار از روش اعتبار صوری و محتوا و برای تعيين پايايی از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ويرايش 16 مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها:نتايج مطالعه نشان داد که در طی سال های پژوهش از تعداد کل 991 نفر واحد های مورد پژوهش 85/16درصد (167 نفر) دچار مواجهه شغلی با وسايل تيز و برنده شدند(167 نفر گروه مواجهه شغلی و 554 نفر گروه غير مواجهه شغلی). از نظر نوع وسيله سرسوزن و آنژيوکت به ترتيب با فراوانی 08/55 درصد و 75/22 درصد بيشترين علت مواجهه های شغلی بودند. همچنين بيشترين موقعيتی که افراد دچار مواجهه شغلی شده بودند به هنگام رگ گيری و گذاشتن مجدد سرسوزن به ترتيب با فراوانی 7/24 درصد و 3/23 درصد بود. ارتباط معنی داری بين واحد های مورد پژوهش در دو گروه از نظر متغيرهای جمعيت شناسی بجز سابقه کار با مواجهه شغلی با وسايل تيز و برنده وجود نداشته است. نتيجه گيری:مقايسه نتايج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه در ساير کشورها، نشان دهندهاين امر است که بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده از ميزان پاييني بر خوردار است.اين امر ممکن است به دليل عدم گزارش دهی به موقع باشد، لذا پيشنهاد می گردد يک نظام گزارش دهی منسجم مراقبت از مواجهه های شغلی کارکنان بيمارستان طراحی گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مواجهه های شغلی، وسایل تیز و برنده، اورژانس بیمارستان،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:57
Last Modified: 14 Nov 2017 10:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3975

Actions (login required)

View Item View Item