بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران

آهنچيان, محمدرضا and اميری, رعنا and بخشی, محمود (2012) بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 44-53. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n2p44-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=65&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

قدمه: ارتباطات بين شخصی و تعامل، ارتباطی ديرينه با پرستاری دارد و با مراقبت پرستاری آميخته است. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران شاغل شهر مشهد انجام شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه توصيفی-همبستگی بود که در آن 115 پرستار شاغل در بيمارستان­های شهر مشهد که حداقل 2 سال سابقه کاری داشتند به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه­های هوش فرهنگی (Cultural Intelligence Questionnaire) طراحی شده توسط Van Dyne & Ang و ابزار رابطه بين فردی بنيانی رويکرد رفتار (Fundamental Interpersonal Relations Orientation- Behavior)، هوش فرهنگی و تعامل اجتماعی پرستاران مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار FIRO-B و پرسشنامه هوش فرهنگی با استفاده از اعتبار محتوا و پايايی آن به روش ضريب آلفای کرونباخ به­دست آمد و مورد تاييد قرار گرفت. پايايي ابزار برای عامل فراشناخت 83/0، برای شناخت 86/0، برای انگيزش 85/0 و براي رفتار 76/0 به دست آمد. پايايی ابزار FIRO-B‌ نيز به روش ضريب آلفای کرونباخ برابر با 90/0= α مورد تاييد قرار گرفت. بمنظور تحليل داده ها از آزمون های همبستگی پيرسون، کای اسکوئر، تی مستقل و تحليل واريانس يکطرفه از نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/11 استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که هوش فرهنگی پرستاران در سطح متوسط مي­باشد، اما تعامل اجتماعی آنها در سطح پايين قرار دارد. همچنين نتايج نشان داد وضعيت اقتصادی، سن، سابقه کاری و جنس همبستگی مثبت معنا­دار با هوش فرهنگی دارند. از طرف ديگر، سطح تحصيلات، وضعيت اقتصادی و تجربه کاری با روابط بين فردی همبستگی مثبت و معنا­دار نداشت. در عين حال، رابطه معنا­داری بين هوش فرهنگی و تعامل اجتماعی پرستاران به ­دست نيامد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش فرهنگی، تعامل اجتماعی، پرستاران.،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 31 Oct 2017 11:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3984

Actions (login required)

View Item View Item