بررسی تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض شغلی پرستاران

آخوند لطفعلی, پريناز and حسينی, محمد علی and خانکه, حميدرضا and فلاحی خشکناب, مسعود and حسين زاده, سمانه (2012) بررسی تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n1p7-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه:امروزه تعارض به عنوان يک جزء غير قابل اجتناب در ارتباطات انسانی ساختارهای سلامت است. يکيازمهمترينمهارتهاييکهمشخصهتوانايی فرد درحلتعارضاست،برخورداريازهوش هيجانيميباشد.پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعهنيمه تجربيتعداد 56 نفر پرستار به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (27 نفر) و شاهد (29 نفر) تقسيم شدند. داده ها توسط پرسشنامه جمعيت شناسی، پرسشنامه تعارض شغلی دوبرينو پرسشنامه هوش هيجانی بار ـ آنجمع آوری گرديد. اعتبار صوری و محتوايی پرسشنامه ها با نظر خواهی از متخصصين ارزيابی گرديد. ثبات درونی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ برای تعارض شغلی 85/0و هوش هيجانی 95/0 تأييد گرديد. ابتدا هر دو پرسشنامه توسط پرستاران گروه آزمون و شاهد تکميل گرديد. سپس کلياتی با مفهوم هوش هيجانی به گروه آزمون آموزش داده شد. يک هفته پس از آموزش هر دو پرسشنامه مجددا توسط هر دو گروه تکميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون های کای اسکوئر، دقيق فيشر، تی مستقل، تی زوجی و هاپکر در نرم افزار SPSS5/11استفاده گرديد. يافته ها: بين دو گروه آزمون و شاهد از نظر متغيرهای جمعيت شناسی به جز وضعيت تأهل تفاوت معناداری مشاهده نشد. هوش هيجانی کل در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله تفاوت معناداری را نشان نداد.در گروه آزمون ميانگين نمره هوش هيجانی ارتقاء پيدا کردهوهوش هيجانی کل پس از مداخله معنادار شد (049/0=P). همچنين، نوع تعارض شغلی (0001/0=P) و نمره تعارضشغلی (000/0=P) در گروه آزمون بعد از مداخله معنادار شد. نتيجه گيری: يافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش هوش هيجانی تأثير مثبت و معناداری در تعارض شغلی پرستاران داشته است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تعارض شغلی، هوش هیجانی، پرستاران،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Sep 2015 09:58
Last Modified: 31 Oct 2017 09:27
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3988

Actions (login required)

View Item View Item