همبستگی مهارت های ارتباطی پرستاران با کيفيت خدمات بستری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نصيری پور, امير اشکان and سعيد زاده, زهرا سادات and صباحی بيدگلی, محمد (2012) همبستگی مهارت های ارتباطی پرستاران با کيفيت خدمات بستری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 45-54. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v1n1p45-fa.PDF

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=27&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: مطالعات نشان داده است که مهارتهای ارتباطی پرستاران با بيمار و ساير اعضای تيم درمانی يک مهارت بالينی به شمار می‌رود و يکی از مهمترين عوامل موثر بر افزايش رضايتمندی بيماران و ارتقاء نتايج بهداشتی و درمانی برقراری ارتباط مناسب بين پزشک و يا پرستار با بيمار می‌باشد. هدف اين مطالعه تعيين همبستگی مهارت های ارتباطی پرستاران باکيفيت خدمات بستری در بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضربه روش توصيفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری اين پژوهش 384 بيمار بستری در بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود که به روش تصادفی طبقه ای در بيمارستان های منتخب تعيين گرديدند. ابزار گرد آوری داده‌ها‌ پرسشنامه ای شامل سه بخش، اطلاعات جمعيت شناسی، مهارت های ارتباطی پرستار (پرسشنامه پژوهشگرساخته 28سوال) و کيفيت خدمات بستری بود. اعتبار ابزار، در زمينه مهارت ارتباطی از روش اعتبار محتوا وپايايی آن با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ 92 /0، بر روی 20 بيمار بستری در بيمارستان های منتخب، مورد تاييد قرار گرفت. درمورد اندازه گيری کيفيت خدمات، از مقياس سروکوال استفاده گرديد. داده ها با نرم افزارSPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد که بين مهارت های ارتباطی و کيفيت خدمات بستری دربيمارستان های مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (78/0r= و 001/0 p-value=). به علاوه، بين مهارت های ارتباطی از نظر بيماران با ابعاد کيفيت خدمات (عوامل ملموس، قابليت اعتماد، پاسخگويی، تضمين و همدلی) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت که از لحاظ شدت همبستگی بين دو متغير مهارت ارتباطی و کيفيت خدمات، از بيشترين به کمترين، شامل بعد تضمين (708/0(r=، قابليت اعتماد (689/0r=)، پاسخگويی (637/0 (r=، همدلی (552/0(r= و ملموس (514/0r=)، بود. نتيجه گيری: بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان بيمارستان ها، می تواند به افزايش کيفيت خدمات درمانی در اين مراکز منجر گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مهارت ارتباطی، کیفیت، خدمات بستری، بیمارستان، پرستار،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Sep 2015 10:11
Last Modified: 14 Sep 2015 10:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3992

Actions (login required)

View Item View Item