بررسی ارزش تشخیصی APACHE II score( Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation ) جهت پیشگویی پیـامد ( مرگ ) در بیماران بستــری درICU داخلی ( MICU ) و ICU جراحی ( SICU ) بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر – 1385

حیدری, حسین and بحتویی, مهرزاد and معتمد, نیلوفر (2007) بررسی ارزش تشخیصی APACHE II score( Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation ) جهت پیشگویی پیـامد ( مرگ ) در بیماران بستــری درICU داخلی ( MICU ) و ICU جراحی ( SICU ) بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر – 1385. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img] Text
haydari.hossein1.docx

Download (34kB)
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

مقدمه : از مسائل مهم در بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه مسئله پیامد و پیش آگهی این بیماران میباشد و از چندین سال پیش شاخص هائی بنا شد که بتواند پیامد و شدت بیماری این دسته از بیماران را تعیین کند . از جمله پراستفاده ترین و مقبول ترین این شاخص ها APACHE II score میباشد که جهت بررسی پیش آگهی و شدت بیماری این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد . علیرغم ایجاد سیستم های امتیازدهی جدیدتر ، هنوز هم APACHE II score در اکثر مراکز و بخشهای مراقبتهای ویژه جهت بررسی پیامد و دسته بندی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد .این مطالعه جهت ارزیابی این سیستم امتیازدهی در مرکز مورد مطالعه ما یعنی بخشهای مراقبت ویژه داخلی و جراحی بیمارستان آموزشی درمانی حضرت فاطمه زهرا ( س) بوشهر ، و مقایسه میزان مرگ واقعی و احتمالی این مرکز نسبت به مراکز معتبر ترتیب داده شد . مواد و روش کار : مطالعه حاضر یک معالعه تحلیلی– توصیفی آینـده نگر طولی (prospective longitudinal study) می باشد که بر روی 100 بیمار بستــری در بخش مراقبتهـای ویژه داخلی و جراحی بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر در طی خرداد 1385 تا بهمن ماه 1385 انجام شد. بیماران در سه گروه ؛ کل بیماران هر دو بخش مراقبت ویژه ، بیماران بخش مراقبت ویژه داخلی و بیماران بخش مراقبت ویژه جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز در طی 24 ساعت اول بستری بیمار ثبت گردید . روشهای آماری : داده ها پس از جمع آوری ، بوسیله نرم افزار آماری SPSS version 10.05 و از طریق آمار توصیفی ( میانگین ، فاصله اطمینان ، انحراف معیار ) و آزمونهای کای دو ، تی استیودنت ، حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی ، رسم منحنی ROC و محاسبه ضریب همبستگی اسپرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج : از 100 بیمار بستری شده ، 60 بیمار جراحی (مربوط به بخش مراقبتهای ویژه جراحی) و 40 بیمار داخلی (بخش مراقبتهای ویژه داخلی ) بودند . از این 100بیمار ، 80 نفـــر مذکر و 20 نفـــر مؤنث بـودند .امتیــازکسـب شده در محـدوده 0 – 44 قرار داشت و متوسط امتیازکسب شده 84/ 12بود. (بخش مراقبتهای ویژه داخلی 45/15 و بخش مراقبتهای ویژه جراحی 1/11) که متوسط امتیاز کسب شده در بخش مراقبتهای ویژه داخلی بصورت معناداری از بخش مراقبتهای ویژه جراحی بیشتر بود .( با 009/0 = Pvalue و فاصله اطمینان= 95% ) . در این مطالعه رابطه معناداری بین امتیاز کسب شده با میزان مرگ در بخش مراقبتهای ویژه وجود داشت بطوریکه با افزایش امتیاز ، میزان مرگ نیز افزایش می یافت.(001/0Pvalue< و ضریب همبستگی= 4/0 ). میزان مرگ دربخش مراقبتهای ویژه بیمارستان مورد مطالعه بیشترازمطالعات معتبر سنگاپور ( 11) ، ایتالیا (12) و مطالعه معتبرKnaus (1) است .( 05/0Pvalue< ) که باید در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد . در این مطالعه پس از بررسی حساسیت و ویژگی این سیستم امتیازدهی در 100 بیمار ، دریافتیم که در cutoff point 5/11 از میانگین امتیاز کسب شده ، میزان حساسیت این تست جهت پیش بینی میزان مرگ واقعی 9/83% و ویژگی 56% می باشد که به تفکیک در بخش مراقبتهای ویژه داخلی ، حساسیت 2/84% و ویژگی 6/48% بود و در بخش مراقبتهای ویژه جراحی ، حساسیت 3/83% و ویژگی 3/58% بود .کلاً دراین cutoff point حساسیت و ویژگی درحد مطلوبی قرار داشت و کمتر از این نقطه حساسیت بالا می رفت و ویژگی کمتر می شد و بالاتر از این نقطه حساسیت کمتر می شد و ویژگی بالاتر می رفت .میزان مرگ واقعی در بیماران بخش مراقبتهای ویژه 31% بود (بخش مراقبتهای ویژه داخلی 5/47% و بخش مراقبتهای ویژه جراحی 20% ) و میزان مرگ احتمالی 79/19% بود (بخش مراقبتهای ویژه داخلی 25/26% و بخش مراقبتهای ویژه جراحی 48/15% ) . پس از رسم منحنی ROC ، فضای زیر منحنی نیز 76/0 ( با فاصله اطمینان = 86/0 – 65/0 ) بود. (بخش مراقبتهای ویژه داخلی71/0 و بخش مراقبتهای ویژه جراحی 79/0) .متوسط مدت زمانی که بیماران در بخش مراقبتهای ویژه بستری بودند 87/8 روز بود(بخش مراقبتهای ویژه داخلی 35/9 روزو بخش مراقبتهای ویژه جراحی 5/8 روز) .درکل 100 بیمار، رابطه مستقیمی بین امتیاز کسب شده با مدت زمان بستری در بخش مراقبتهای ویژه وجود داشت (با 009/0 = Pvalue و ضریب همبستگی =262/0 ) ولی دربخش مراقبتهای ویژه داخلی این رابطه معنادار نبود (با 184/0 = Pvalue) ولی در بخش مراقبتهای ویژه جراحی این رابطه همچنان معنادار بود حتی در این بخش Pvalue نیز بهتر بود (005/0 = Pvalue و ضریب همبستگی = 358/0 ) نتیجه گیری : به نظر می رسد که میزان مرگ در این مطالعه بیشتر از مطالعات معتبر سنگاپور ( 11) ، ایتالیا (12) و مطالعه معتبرKnaus (1) باشد . ( با 05/0Pvalue< ) که باید در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد . با افزایش امتیاز ، میزان مرگ در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه افزایش یافت. (001/0 Pvalue< و ضریب همبستگی = 4/0 ) با توجه به نتایج حاصله می توان از APACHE II score در کنار وضعیت بالینی ، جهت پیشگویی پیامد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه استفاده کرد . باید این نکته را نیز یادآور شویم که در مطالعه حاضر علیرغم کمتر بودن میانگین APACHE II کسب شده و میزان مرگ احتمالی محاسبه شده نسبت به مطالعات مشابه ، میزان مرگ واقعی ما خیلی بیشتر از میزان مرگ احتمالی محاسبه شده ( نسبت به مراکز معتبر(1) ) بود در حالیکه در کشورهای توسعه یافته (مثل آمریکا (1) ، سنگاپور( 11) و ایتالیا (12) ) نسبت به کشورهای در حال توسعه ( مثل برزیل (6) یا مطالعه حاضر ) تفاوت ناچیزی بین میزان مرگ واقعی و احتمالی وجود دارد که مؤید این نکته است که یا مراقبتهای ما نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعیفتر است یا فرمول محاسبه مرگ احتمالی بر اساس نتایج کشورهای توسعه یافته بدست آمده است ، که کلاً دو راه برای حل این موضوع داریم ، یکی بهبود مراقبتهای بخش مراقبتهــای ویژه دراین مـرکزتا نتایج مرگ واقعی مرکز ما به میزان مرگ احتمالی کشورهای توسعه یافته نزدیکتر شود و یا تنظیم فرمول جدیدی برای محاسبه میزان مرگ برای مراکزخودمان ، تا نتایج مرگ واقعی و مرگ احتمالی این مراکز به هم نزدیکتر شود که راه حل اول عقلانی تر است . واژه های کلیدی : APACHE II score ، میزان مرگ احتمالی ، میزان مرگ واقعی ، فضای زیر منحنی ، منحنی ROC.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 17 Aug 2014 07:08
Last Modified: 17 Aug 2014 07:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/407

Actions (login required)

View Item View Item