بررسی اثر توأم 2- متوکسی استراديول و متوکسی آمين بر حساسيت زايی IUdR نسبت به پرتو گاما کبالت 60 در مدل کشت اسفروئيد از سلول های گليوبلاستوما به روش سنجش توانايی کلنی زايی

بابالوئی, سميه and نشاسته ريز, علی and خوئی, سميده and آذريان, مريم (2009) بررسی اثر توأم 2- متوکسی استراديول و متوکسی آمين بر حساسيت زايی IUdR نسبت به پرتو گاما کبالت 60 در مدل کشت اسفروئيد از سلول های گليوبلاستوما به روش سنجش توانايی کلنی زايی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (3). pp. 23-28. ISSN 3319-1735

[img]
Preview
Text
Lasers in Medicine-v6n3p23-fa.pdf

Download (345kB) | Preview
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=125&sid=1&slc_l...

Abstract

زمينه و هدف يک آنالوگ تيمين است که به عنوان يک حساس کننده پرتو يی در درمان سرطان را در سلو ل های حاصل از اسفروييد های گليوبلاستومای انسانی از طريق مسدود کردن مسير ترميم برش بازی افزايش م ی دهد، اين در حالی است که شکستگی های توسط سلول های موجود يک فاکتور رونويسی هترودايمر است که مسئول توقف چرخه سلولی : گليوبلاستوما رايج ترين و خطرناک ترين سرطان سيستم عصبی مرکزی است و پرتودرمانی هدفمند يک روشIUdR . مؤثر برای درمان آن م ی باشدDNA شناخته شده است . گزارش شده است که متوکس ی آمين ميزان آسيب هایIUdR در اسفرو ييدهای بزر گ تر کاهش م ی يابد که اين مسئله به دليل عدم برداشت DNA رشتهHIF-1α . در اسفروييدهای بزر گتر است Go در فاز - م ی تواند ت وسط 2 HIF-1α می باشد . به تازگی شناخته شده است که فعاليت Go/G سلو لهای اندوتليال در فاز 1 متوکسی استراديول مهار شود که اين مسئله منجر به مهار توقف چرخه سلولی می شود . روش بررسی با : در اين مطالعه تلاش کرديم اثرات توأم متوکس ی استراديول و متوکس ی آمين بر روی حساسيت زايی پرتویU87MG در کشت اسفروييدی سلو ل های گليوبلاستوما را بررسی کنيم . آسی بهای س يتوتوکسيک سلو ل های IUdR استفاده از آزمون سنجش توانايی کلنی زايی ، مورد بررسی و مقايسه قرار گرفت و آزمايشات با استفاده از اسفروييد هايی به قطر 350 ميکرون انجام شد. در اسفروييدهای پيش تيمار از به کار بردن هر يک از اين عوامل به تنهايی م يباشد IUdR يافت هها: نتايج ما نشان داد که آسيب های حاصل از پرتو يونيزان به دنبال حساسيت زايی. (p ≤0/ شده با متوکس ی استراديول و متوکس ی آمين بسيار بيشتر ( 001 در درمان سرطان نشان می دهد . IUdR نتيجه گيری: اين نتايج نقش مهم متوکسی استراديول را در مطالعات مرتبط با

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فاکتور القاکنندۀ هايپوکسی (HIF-1α) IUdR 2-متوکسی استراديول متوکسی آمين5- اسفروئيد،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journals > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Oct 2015 10:47
Last Modified: 17 Oct 2015 10:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4076

Actions (login required)

View Item View Item