تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری

آقاجری, پروانه and حسین زاده, مینا and مهدوی, نادر and هشترودی زاده, محمد and وحیدی, مریم (2015) تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n2p18-fa.pdf

Download (237kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=482&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

ميزان انگيزه يادگيری و عزت نفس دانشجويان پرستاری به دلايل مختلفی مانند نگرش منفی افراد جامعه نسبت به رشته، شکاف بين تئوری و عمل و عدم رضايت از محيط بالينی پايين می باشد. آموزش مهارت های زندگی می تواند زمينه را برای افزايش عزت نفس و در نتيجه ارتقای انگيزه يادگيری آنان فراهم آورد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، پيشرفت تحصيلی و عزت نفس دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبريز می باشد. روش‌: در اين پژوهش نيمه تجربی پيش و پس آزمون با گروه کنترل، 160 نفر از دانشجويان پرستاری دانشکده های پرستاری مامايی تبريز و مراغه در سال تحصيلی 93-1392 شرکت نمودند. پس از انتخاب تصادفی دو دوره از بين ورودی های مختلف و اجرای پيش آزمون، دانشجويان به دو گروه تجربی و کنترل تقسيم شدند. گروه تجربی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی را گذراندند. از مقياسهای انگيزه تحصيلی هارتر، عزت نفس رزنبرگ و مقايسه ميانگين نمرات دو ترم تحصيلی قبل و بعد از مداخله به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری توصيفی (فراوانی و ميانگين) و استنباطی (تی مستقل و وابسته، کوواريانس و مجذور کای) و نرم افزار 21 Spss تجزيه تحليل گرديد. يافته‌ها: پس از آموزش مهارت های زندگی، افزايش معنی داری بين ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس آزمون انگيزه يادگيری درونی، عزت نفس، پيشرفت تحصيلی در گروه تجربی مشاهده گرديد (05/0>P). با تعديل تأثير نمرات پيش آزمون، اختلاف بين ميانگين نمرات پس آزمون پيشرفت تحصيلی، انگيزه يادگيری درونی و عزت نفس دانشجويان در دو گروه تجربی و کنترل معنی دار (P<0/01) است بطوری که مداخله به ترتيب 18% ، 5%، 11% و 71% تغييرات واريانس انگيزه يادگيری درونی و بيرونی، پيشرفت تحصيلی و عزت نفس را تبيين می کند. نتيجه‌‌گيری: يافته های اين مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه درونی، پيشرفت تحصيلی و عزت نفس دانشجويان پرستاری مؤثر بوده است، لذا لزوم توجه بيشتر به آموزش مهارت های اجتماعی آشکار می شود. پيشنهاد می شود دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به برگزاری برنامه هايی برای آموزش مهارت های زندگی و ارتقای سلامت روان به همراه مشاوره های تحصيلی اهتمام بيشتری بورزند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: انگیزه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، دانشجویان، پرستاری
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:16
Last Modified: 31 Oct 2017 09:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4097

Actions (login required)

View Item View Item