بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دان شآموزان دبیرستانی

عزیزی, امیر and اسماعیلی, سودابه and پیدا, نگین (2015) بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دان شآموزان دبیرستانی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 68-77. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n2p68-fa.pdf

Download (239kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=487&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی بر نحوه و چگونگی استفاده افراد از اینترنت تأثیر م یگذارد؛ هدف پژوهش تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دان شآموزان دبیرستانی شهرستان جلفا بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دان شآموزان شهر جلفا در سال 1392 بود و با روش نمون هگیری خوش های تعداد 150 نفر انتخاب شدند. جهت جم عآوری اطلاعات از سیاهه شخصیتی هگزاکو Personality Inventory Hexaco" " و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ " Internet Addiction Test " استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه شخصیتی هگزاکو براساس آلفای کرونباخ بین 71 / 0 تا 81 / 0 درصد و پایایی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 91 / 0 درصد برآورد شد. داد هها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS v. 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافت هها: از میان ابعاد شخصیتی تنها بعد برو نگرایی، تهییج پذیری و تجریه پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارند. همچنین مشخص شد ابعاد شخصیتی تهییج پذیری و تجرب هپذیری پی شبین یکننده خوبی برای اعتیاد اینترنتی م یباشند و حدود 63 درصد واریانس مربوط به اعتیاد به اینترنت را تبیین م یکنند؛ به طوری که ابعاد تهییج پذیری با بتای 40 / 0 و تجرب ه پذیری با بتای 27 / 0- در پی شبینی نتایج مؤثر هستند. نتیج هگیری: با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد شخصیتی قابل پی شبینی است؛ لذا نتایج این پژوهش نکات مهمی در زمینه آموزش دان شآموزان مبتلا به اعتیاد به اینترنت و مداخلات درمانی برای کنترل بدکارکردی روا نشناختی آنها به همراه دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اعتیاد، اینترنت، هگزاکو
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Oct 2015 05:17
Last Modified: 21 Oct 2015 05:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4102

Actions (login required)

View Item View Item