تأثير آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد از ديدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی

حسین رضایی, حکیمه and نوحی, عصمت and طاهر هريکنديی, سیده صغری (2015) تأثير آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد از ديدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 31-38. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v4n1p31-fa.pdf

Download (706kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=443&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: استفاده از مهارکننده‌های فيزيکی در ICU ها به منظور کنترل بی‌قراری، اطمينان از ايمنی، پيشگيری از افتادن و جلوگيری از مداخله بيمار در اقدامات درمانی و مراقبتی شايع است؛ اما عواقب منفی جسمی و روانی زيادی در رابطه با کاربرد اين ابزارها وجود دارد. پرستاران تصميم‌گيرندگان اصلی استفاده از مهارکننده‌های فيزيکی برای بيماران هستند. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير اجرای برنامه آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه استفاده از مهارکننده‌های فيزيکی است. روش: اين پژوهش يک مداخله نيمه تجربی است. جامعه پژوهش، پرستاران کارشناس شاغل در بخش‌های مراقبت ويژه ترومای شهر کرمان بودند. حجم نمونه 66 نفر محاسبه و نمونه‌گيری آسان انجام گرديد. نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شده و در هر گروه 33 پرستار قرار گرفت. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ويژگی‌های دموگرافيک، پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دانش، پرسشنامه سنجش نگرش (APRU) و پرسشنامه خود اظهاری سنجش عملکرد (PPRU) پرستاران در زمينه مهارکننده‌های فيزيکی است که يک بار قبل از برگزاری برنامه آموزشی توسط همه اعضای نمونه تکميل شد. سپس برنامه آموزشی در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی برای گروه مداخله ارايه شده و 2 هفته پس از آن مجدداً همان پرسشنامه‌ها توسط گروه مداخله پاسخ داده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.18 و آزمون‌های t (زوج و مستقل) و ضريب همبستگی پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان می‌دهد که پس از اجرای برنامه آموزشی بهبود معناداری در نمرات دانش (001/0p<)، نگرش (001/0p<) و عملکرد خوداظهاری (001/0p<) گروه مداخله در زمينه استفاده از مهارکننده‌های فيزيکی ايجاد شد. نتيجه‌گيری: يافته‌ها نشان‌دهنده سطحی از دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی است که نياز به اجرای برنامه آموزشی را آشکار ساخته و برگزاری چنين برنامه‌هايی می‌تواند موجب بهبود قابل توجه دانش، نگرش و عملکرد پرستاران گردد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، بخش مراقبت‌های ویژه، مهارکننده‌های فیزیکی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2015 10:54
Last Modified: 11 Nov 2017 10:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4106

Actions (login required)

View Item View Item