همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کيفيت مستندات آن‌ها

دهقانی, محمد and حیوی حقیقی, محمدحسین and طیاری, نرگس and خرمی, فرید (2015) همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کيفيت مستندات آن‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 68-80. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v3n4p68-fa.pdf

Download (796kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=422&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: مستندات پرستاران به دليل کاربردهای فراوان آن دارای اهميت بالايی می‌باشد، عوامل مختلفی برروی کيفيت اين مستندات تأثيرگذار است. ارزيابی مستمر مستندات و شناسايی عوامل مؤثر بر آن نقش مهمی در بهبود مستندسازی پرستاران دارد. در اين مطالعه همبستگی رفتار سازمانی پرستاران بيمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با کيفيت مستندسازی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش: اين مطالعه به صورت توصيفی- همبستگی در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش شامل پرستاران چهار بيمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. با استفاده از روش نمونه‌گيری طبقه تصادفی از بين 452 پرستار تعداد 176 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رفتار سازمانی از سه پرسشنامه «شاخص رضايت شغلي»، «پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودوسکوف» و «پرسشنامه سرمايه اجتماعی ناهاپيت» استفاده شد. سه چک ليست خود ساخته «بررسی کمی مستندات»، «بررسی کيفی مستندات» و «ميزان رعايت اصول گزارش‌نويسي» برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به نحوه مستندسازی استفاده گرديد، جمع اين سه چک ليست نشان‌دهنده نمره مستندسازی پرستاران بود. برای بررسی روايی ابزارها از نظرات 8 نفر مدرس و کارشناس (روايی محتوا) استفاده گرديد و پايايی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: نمره کيفيت مستندسازی پرستاران در مقاطع مختلف تحصيلی تفاوت معناداری داشت، علاوه بر اين مشخص شد که پرستاران با وضعيتهای مختلف استخدامی نمره‌های متفاوتی در نحوه مستندسازی اخذ نمودند (01/0p<). اختلاف معنا‌داری در نمره نحوه مستندسازی در بين بيمارستان‌ها و بخش‌های مختلف مشاهده گرديد. يافته‌های پژوهش مشخص کرد که بين ابعاد مختلف رضايت شغلی، سرمايه اجتماعی و نحوه مستندسازی همبستگی مستقيم و معناداری وجود دارد (05/0p<). نتيجه‌گيری: آزمون‌های آماری مشخص کرد که نمره رفتار سازمانی پرستاران (رضايت شغلی، سرمايه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی) با نمره کيفيت مستندسازی آن‌ها رابطه مستقيم و معناداری دارد. لذا مديران و سرپرستاران بيمارستان‌ها می‌توانند با بهبود رفتار سازمانی پرستاران، کيفيت مستندات پرستاران را تضمين کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مستندسازی، رفتار سازمانی، پرستاران، پرونده‌های پزشکی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2015 10:55
Last Modified: 13 Nov 2017 06:13
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4119

Actions (login required)

View Item View Item