بررسی تأثير مداخله آموزشی ترکيبی بر ميزان اضطراب بيماران کانديد جراحی ارتوپدی

طل, آذر and پردل شهری, محمود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محبی, بهرام and جوادی نیا, سید علیرضا (2013) بررسی تأثير مداخله آموزشی ترکيبی بر ميزان اضطراب بيماران کانديد جراحی ارتوپدی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n3p1-fa.pdf

Download (692kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=207&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: با توجه به اهميت و ضرورت کاهش اضطراب بيماران تحت عمل جراحی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير مداخله آموزشی ترکيبی بر ميزان اضطراب بيماران قبل و بعد از عمل جراحی ارتوپدی در بيماران بستری در بخش ارتوپدی بيمارستان امام رضا (ع) شهر بيرجند انجام گرديد. روش: اين پژوهش يک مطالعه Control trial دو گروهی بود که در سال 1391-1390 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه 100 نفر از بيماران کانديد عمل جراحی بستری در بخش ارتوپدی بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی بيرجند بودند که با نمونه‌گيری در دسترس انتخاب و با روش تخصيص تصادفی در دو گروه مداخله و مقايسه وارد شدند. در اين مطالعه از پرسشنامه‌ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيک (4 سؤال)، ابزار استاندارد شده سنجش استاندارد اضطراب آشکار اسپيل‌برگر (20 سؤال) استفاده گرديد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معناداری در اين مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: ميانگين سنی شرکت‌کنندگان در مطالعه 29/6±27/24 سال بود. ميزان اضطراب اختلاف آماری معناداری بين دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمون اول وجود داشت (05/0p<). در گروه مداخله، ميانگين نمره اضطراب قبل از آموزش (پيش آزمون)، قبل از عمل جراحی (پس آزمون اوليه) و هنگام ترخيص (پس آزمون ثانويه) به ترتيب 23/6±78/45، 76/6±18/45 و 31/5±2/45 بود که آزمون آماری صرفاً بين ميانگين نمره پيش آزمون و پس آزمون اوليه اختلاف معناداری را نشان داد (03/0=p). تأثير ارايه آموزش ترکيبی قبل از عمل جراحی بر ميزان اضطراب بيماران در دو گروه نشان داد که تنها در گروه مداخله، الگوی تحليل تکرار مشاهدات در خصوص اين متغير از لحاظ آماری معنادار بود (04/0=p). نتيجه‌گيری: آموزش ترکيبی به دليل تلفيق مناسب رسانه‌های آموزشی مختلف به منظور حمايت مؤثر از بيماران به صورت انفرادی يا گروهی و ارايه مطالب به زبان قابل درک برای آنان در کاهش اضطراب قبل و بعد از آموزش تأثيرگذار بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش ترکیبی، اضطراب، عمل جراحی ارتوپدی، بیمار، مداخله آموزشی
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:40
Last Modified: 04 Nov 2015 10:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4201

Actions (login required)

View Item View Item