مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی و مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

صادقی, مهدی and پدرام رازی, شادان and نيکبخت نصرآبادی, عليرضا and ابراهیمی, حسین and کاظم نژاد, انوشیروان (2013) مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی و مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران مبتلا به ديابت نوع دو. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n3p18-fa.pdf

Download (720kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=214&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: آموزش در ديابت يک مسأله اساسی و مهم در دستيابی به کنترل گليسميک بهينه است و يکی از مؤثرترين عوامل در کيفيت آموزش انتخاب روش‌های مناسب آموزشی است. از طرف ديگر توجه به آموزش خانواده بيماران می‌تواند مديريت و کنترل مطلوب را در آن‌ها تسهيل نمايد. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير آموزش بيمارمحور و خانواده محور (مبتنی بر الگوی توانمندسازی) بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران مبتلا به ديابت نوع دو صورت پذيرفت. روش: اين مطالعه يک کارآزمايی بالينی شاهددار در سال 1391 بود که طی آن 153 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 از طريق تخصيص تصادفی به سه گروه کنترل (A)، مداخله بيمارمحور (B) و مداخله خانواده محور (C) تقسيم شدند. قبل از شروع مداخله و سه ماه پس از آن، پرسشنامه سنجش دانش بيماری ديابت تکميل و آزمايش HBA1C به عنوان شاخص کنترل متابوليکی از بيماران اخذ گرديد. مداخله به صورت آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی برای بيماران گروه B و مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در گروه C به اجرا در آمد و گروه کنترل آموزش‌های روتين مرکز را دريافت نمودند. برای تجزيه تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS v.16 و آزمون‌های کای‌دو، تی‌زوجی و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد. يافته‌ها: از نظر عوامل دموگرافيک هيچ‌گونه تفاوت معناداری در ميان هر سه گروه قبل از مداخله مشاهده نگرديد (05/0p>). بين نمره دانش و ميزان HBA1C نيز قبل از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0p>) اما بين اين دو متغير بعد از مداخله اختلاف معنادار مشاهده شد (001/0p<). بين ميزان دانش و HBA1C گروه‌های B و C با گروه کنترل تفاوت معنادار مشاهده گرديد (05/0p<). هرچند بين گروه B و C تفاوت معنادار مشاهده نشد اما بررسی ضريب تغييرات نشان‌دهنده کاهش HBA1C بيشتر در گروه مداخله خانواده محور نسبت به گروه بيمارمحور بود. نتيجه‌گيری: نتايج مطالعه حاکی از اثرات مثبت اجرای آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی به دو صورت بيمارمحور و خانواده محور داشت. با توجه به نقش مهم خانواده در مديريت و کنترل بيماری‌های مزمن از جمله بيماری ديابت، در نظر گرفتن نقش خانواده در آموزش با استفاده از اين الگوی آموزشی جهت دستيابی به کنترل متابوليکی مطلوب توصيه می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دیابت نوع 2، آموزش، الگوی توانمندسازی خانواده محور، کنترل متابولیکی،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:41
Last Modified: 04 Nov 2015 10:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4205

Actions (login required)

View Item View Item