بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران

خانی, لطفعلی and غفاری, مظفر (2013) بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n3p58-fa.pdf

Download (728kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=221&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

مقدمه: سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی بر ميزان نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران تأثير دارد. هدف اين مطالعه بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با ميزان نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران بود. روش: روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود و نمونه آماری اين تحقيق شامل 200 نفر از پرستاران استان آذربايجان غربی در سال 1392 بودند که با استفاده روش نمونه‌گيری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه سرمايه اجتماعی ميان گروهی Katarzyna Pazhak، مقياس هوش فرهنگی Ang و همکاران و مقياس محقق ساخته نگرش پرستار نسبت به آموزش بيمار استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند. سطح معناداری برای کليه آزمون‎ها برابر با 05/0>p در نظر گرفته شد. يافته‌ها: بين نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران با متغير سرمايه اجتماعی ميان گروهی (379/0=r و 002/0=p)، خرده مقياس فراشناخت هوش فرهنگی (584/0=r و 001/0=p)، خرده مقياس شناخت هوش فرهنگی (412/0=r و 001/0=p)، خرده مقياس انگيزشی هوش فرهنگی (605/0=r و 001/0=p) و خرده مقياس رفتاری هوش فرهنگی (675/0=r و 001/0=p) رابطه مثبت و معنادار به دست آمد. نتايج ضريب همبستگی چندمتغيری به روش Enter نشان داد که متغير سرمايه اجتماعی ميان گروهی و خرده مقياس‎های هوش فرهنگی در تبيين متغير نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران (526/0=2R) سهم داشتند. نتيجه‌گيری: آموزش به بيمار از مسؤوليت‌های اصلی پرستاران می‌باشد. از آنجا که نتايج به دست آمده نشان داد بين سرمايه اجتماعی ميان گروهی و خرده مقياس‌های هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين برای افزايش عملکرد آموزشی پرستاران لازم هست سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی آنان، از طريق آموزش گروهی تقويت شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرمایه اجتماعی میان گروهی، هوش فرهنگی، نگرش پرستاران، آموزش، بیماران،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:41
Last Modified: 11 Nov 2017 11:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4211

Actions (login required)

View Item View Item