مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی

حکیم, اشرف السادات (2013) مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 10-20. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n2p10-fa.pdf

Download (733kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=177&sid=1&slc_lang=f...

Abstract

چکيده مقدمه: بررسی رضايت از رشته تحصيلی در هر دانشکده از مسايل اساسی آن دانشکده و جزء لاينفک فعاليت‌های آن در حيطه رفتار و عملکرد سازمانی محسوب می‌شود. در اين راستا پژوهشی با هدف تعيين مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی انجام شد. روش: در اين مطالعه مقطعی (توصيفی- تحليلی) به صورت سرشماری رضايت کليه دانشجويان پرستاری (164 نفر) دانشکده‌های پرستاری و مامايی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در 6 حيطه اساسی (شرايط محيط آموزشی، شرايط محيط بالينی، مربيان، وجهه اجتماعی، ارتباط با همکاران و مديريت) بر طبق يک پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS v.17 برای متغيرهای کمی و روش‌های آماری توصيفی، همچنين از آزمون‌های آماری مجذور کای، آزمون تی و ضريب هبستگی پيرسون استفاده گرديد. سطح معناداری برای کليه آزمون‌ها برابر با 05/0p< در نظر گرفته شد. يافته‌ها: اکثر واحدهای مورد پژوهش (10/81%) از رشته تحصيلی خود رضايت کم داشتند. همچنين 14/84% دانشجويان از شرايط محيط آموزشی دانشکده، 70/53% از شرايط محيط آموزش بالينی، 60/36% از نحوه آموزش نظری توسط اساتيد دانشکده،20/37% از نحوه آموزش بالينی توسط مربيان بالين، 63/39% از نحوه ارزشيابی توسط اساتيد دانشکده، 70/81% از نحوه ارتباط با همکاران و نيز 40/60% دانشجويان پرستاری از وجهه اجتماعی رضايت کم داشتند، همچنين 10/31% از نحوه ارزشيابی توسط مربيان بالين و 70/56% واحدهای مورد مطالعه از نحوه مديريت پرستاری رضايت خيلی کم داشتند. نتيجه‌گيری: در مطالعه حاضر اکثريت دانشجويان از رشته تحصيلی خود رضايت کم داشتند. لذا توجه به عوامل مؤثر در افزايش رضايتمندی دانشجويان نظير کيفيت آموزش نظری، بالينی و فرآيندهای ارزشيابی، تعاملات و توجه به وجهه اجتماعی که نهايتاً سبب حفظ ارتقای کيفيت آموزشی می‌گردد، حايز اهميت است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رضایت، رشته پرستاری، دانشجوی پرستاری
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:42
Last Modified: 11 Nov 2017 11:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4224

Actions (login required)

View Item View Item