بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک

آزادمنش, یاسین and عظیمیان, جلیل and ضیغمی, رضا and جهانی هاشمی, حسن (2013) بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 27-35. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v2n1p27-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=96&sid=1&slc_lang=fa

Abstract

مقدمه: شناسايی عوامل عوامل مؤثر بر يادگيری در رفع مشکلات و نارسايی‌های نظام آموزشی بسيار مهم و حياتی است. يکی از عوامل مؤثر بر يادگيری، سبک يادگيری است که افراد به تناسب تفاوت‌های فردی خود از سبک‌های متفاوتی برای يادگيری استفاده می‌کنند. هدف از اين مطالعه بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک (VARK) می‌باشد. روش: اين مطالعه از نوع توصيفی- همبستگی بوده و جمع‌آوری داده به وسيله پرسشنامه استاندارد وارک صورت گرفته است. ميزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفا کرونباخ 87/0 محاسبه گرديد. انتخاب جامعه مورد مطالعه به صورت سرشماری بوده و کليه دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين که تمايل به شرکت در مطالعه داشتند، در آن مشارکت نمودند. تعداد کل شرکت‌کنندگان در پژوهش 242 نفر بوده و در تجزيه و تحليل داده‌ها از شاخص‌های آماری (ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطی نظير آزمون تی‌مستقل و کای‌دو استفاده شد. سطح معناداری کليه آزمون‌ها کمتر يا مساوی 05/0 در نظر گرفته شد. برای تجزيه و تحليل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SPSS v.16 استفاده شد. يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين نمره خام سبک جنبشی حرکتی، شنيداری، خواندنی و نوشتنی و ديداری به ترتيب معادل 63/2±16/5، 55/2±76/5، 67/2±15/6 و 34/2±36/4 بود که بالاترين ميانگين مربوط به سبک خواندنی نوشتنی بود. بين جنسيت و دوره تحصيلی با تک تک سبک‌های يادگيری رابطه معناداری وجود داشت (05/0≥p). وضعيت تأهل با سبک خواندنی- نوشتنی رابطه معنادار داشت (05/0≥p) و مقطع تحصيلی هم فقط با سبک جنبشی- حرکتی و ديداری رابطه معنادار داشت (05/0≥p). همچنين سبک يادگيری ترکيبی «TOTAL VARK» با هيچکدام از متغيرهای دموگرافيک مطالعه رابطه معناداری نداشت (05/0≤p). نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج مطالعه، مهم است که مدرسين از تنوع سبک‌های يادگيری در بين دانشجويان آگاه بوده و با انتخاب سبک مناسب با نوع يادگيری دانشجويان اثربخشی آموزش‌های داده شده را ارتقا بخشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک یادگیری، وارک، دانشجویان، پرستاری، مامایی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:43
Last Modified: 31 Oct 2017 09:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4245

Actions (login required)

View Item View Item