بررسی اثرات هيستوپاتولوژيکی داروهای محرک تخمک گذاری GnRHа/PMSG/HCG بر فرا ساختمان اپی تليوم لومينال آندومتر رحم موش

بزی, پرویز and رجائی, فرزاد and خاکی, آرش (2005) بررسی اثرات هيستوپاتولوژيکی داروهای محرک تخمک گذاری GnRHа/PMSG/HCG بر فرا ساختمان اپی تليوم لومينال آندومتر رحم موش. دوماه نامه طب جنوب, 8 (1). pp. 15-21. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v8n1p15-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=54&sid=1&s...

Abstract

زمينه: امروزه استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری نظير GnRHx (PMSG/HCG) برای القاء تحريک زياد تخمدانی و بدست آوردن اووسيت بيشتر در پروتکل فنون باروری کمکی بسيار معمول است. مطالعات و تجارب اخيراً نشان داده است که ميزان موفقيت لانه گزينی در سيکل های تحريکی، کمتر از سيکل های طبيعی است. به نظر می رسد که استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری روی داروهای فوق الذکر روی پذيرش آندومتر رحمی اثر می گذارند. مواد و روش ها: فراساختمان بافت های آندومتر (اپی تليوم لومينال) با بيوپسی هايی از آندومتر موش های ماده (N=30) که تحت تيمار با داروهای محرک تخمک گذاری [Pregnant Monoposal Serum Gonadotropine = GnRHx (PMSG/HCG)] (بعنوان گروه تحت مطالعه) و موش های ماده ای که هيچ دارويی دريافت نکرده بودند (بعنوان گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات کمی و کيفی بر روی ميکروگراف های الکترونی انجام شدند. يافته های مورفولوژيک بر اساس سه ويژگی ساختمانی شامل سيستم کانال هسته ای، ميتوکندری های بزرگ و واکوئل های گليکوژنی و بعلاوه سيستم پينوپودها و يوکروماتين هسته ارزيابی شدند. يافته ها: بررسی کيفی نشان داد که سلول های اپی تليوم لومينال آندومتر فعالتر بوده و دارای ترشحات فراوانتری نسبت به گروه کنترل بودند. همچنين يافته های کمی نشانگر آن بود که نسبت های حجمی هسته، ميتوکندری، شبکه آندوپلاسميک خشن و گليکوژن به سلول و يوکروکاتين به هسته تفاوت معنی داری به نسبت گروه کنترل از خود نشان دادند (05/0P<). نتيجه گيری: بررسی های مورفولوژيک و مورفومتريک نشان می دهند که استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری سبب فعاليت ترشحی بيشتر سلول های اپی تليوم لومينال می گردند. واژه‌های کلیدی: اپی تليوم لومينال آندومتر، داروهای محرک تخمک گذاری، لانه گزينی- مورفومتری،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Aug 2014 08:19
Last Modified: 30 Sep 2014 10:25
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/425

Actions (login required)

View Item View Item