بررسی بستر و زمينه آموزش مراقبت فرهنگی در ايران

حیدری, محمدرضا and انوشه, منيره and آزادارمکی, تقی and محمدی, عيسی (2013) بررسی بستر و زمينه آموزش مراقبت فرهنگی در ايران. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v1n2p1-fa.pdf

Download (656kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=30&sid=1&slc_lang=fa

Abstract

مقدمه: نگذراندن آموزش های آکادميک در مورد مراقبت فرهنگ ی و لحاظ ن کردن اين موضوع در دوره ه ای بازآموز ی و آموزش مداوم ، موجب برخورد پرستاران با نيازهای فرهنگی بيماران براساس تجربيات شخصی م يشود . با توجه به ناشناخته بودن چگونگ ی اجر ای اين اقدامات فرهنگ ی، شناس ايی عوامل مؤثر بر آموزش مراقبت فرهنگ ی در جهت افزايش توانمندی و کارآمدی پرستاران در ارايه مراقبت لازم ميباشد. روش: در اين مطالعه کيفی، 23 پرستار بالينی دارای تجربه کافی کار کردن با بيماران مختلف، که تمايل به مشارکت و توانايی ارايه تجارب داشتند، با روش نمونهگيری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بعد از توضيح در مورد چگونگی انجام تحق ی ق و اخذ موافقت؛ اقدام به انجام مصاحبه ن يمه ساختارمند شد . مصاحبهها ضبط و پس از گوش ک ردن اقدام به پ ی اده ک ردن آن ه ا گرديد. دادههای گردآوری شده با روش تحليل کيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: با تح ليل مق ايسهای داده ها، طبق ه های آموزش نا کافی آکادميک و آموزش نا کافی بازآموز ی در صدر متغ يره اي مؤثر بر زمينه آموزش مراقبت فرهنگی قرار گرفت. اين طبقات دو گانه هر کدام چند طبقه فرعی را در برگرفته اند. نتيجه گيری: اکثر مشارکت کنندگان در اين مطالعه معتقد بودند که در برنامهريزی درسی، چگونگی مراقبت از ب يماران دارای فرهنگ های مختلف، بخش مخفی آموزش دوره کارشناسی پرستار ی است و مراقبت فرهنگی در برنامه ريزی درس ی کم رنگ بوده و به طور رسمی به آن پرداخته نم يشود. چگونگی برقرار ی ارتباط با سا ير فرهنگ ها براساس تجربه می باشد و يادگيری در محيط کار صورت می گيرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش پرستاري، مراقبت فرهنگي، تحقيق كيفي
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:44
Last Modified: 11 Nov 2017 11:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4256

Actions (login required)

View Item View Item