بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن

طل, آذر and مجلسی, فرشته and رحیمی, عباس and محبی, بهرام (2013) بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 21-28. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v1n2p21-fa.pdf

Download (660kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=46&sid=1&slc_lang=fa

Abstract

مقدمه: زندگی با ديابت چالشی عمده برای بيماران ديابتی نوع 2 و توانمندی آنان به شمار می رود. در اين راستا ، تمرکز بر باورها و آگاهی بيماران به عنوان عوامل مؤثر در برنام هريزی زندگی روزمره آن ها به شمار می رود. اين مطالعه با هدف بررسي موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت در بيماران ديابتی نوع 2 و عوامل مؤثر بر آن طراحی و اجرا شد. روش: اين مطالعه از نوع مقطعی (توصيفی- تحليلی) بود که در سال 1391 بر روی 600 بيمار با نمون ه گيری تصادفي انجام شد . جامعه مورد مطالعه، بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجع ه کننده به بيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با 10 (HbA1C) بود. ابزار مطالعه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيک و مرتبط با سلامت و بيماری و شا خص کنترل ديابت Diabetes Obstacles سؤال و ابزار موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت با استفاده بخشی از ابزار موانع ديابت 10 سؤال) بود که توسط مقياس از کاملاً موافقم ( 5) تا کاملاً مخالفم ( 1) اندازه گيری گرديد . روايی ابزار با ) Questionnaire 0). روش / اندازه گرفته شد ( 83 test-retest بهره گيری از نظر اساتيد صاحب نظر و پايايی ابزار مطالعه با استفاده از روش SPSS v. جمع آوری اطلاعات، تکميل پرسشنامه با استفاده از مصاحبه بود. برای تجزيه و تحليل داده از نرم افزار آماری 11.5 و آزمون های آماری توصيفی (ميانگين و انحراف معيار ) و استنباطی (کای دو و مدل رگرسيون لجستيک ) استفاده شد . سطح 0 در نظر گرفته شد. / معناداری در اين مطالعه کمتر از 05 31 بود که متغيره ای سال های ابتلا به بيماری /26±7/ يافته ها: ميانگين و انحراف معيار موانع آگاهی و باورها 61 با موانع آگاهی و باورها ارتباط HbA1C ديابت، سطح تحصيلات ، نوع درمان ، وضعيت شغلی ، گروه های سنی ، وضعيت درآمد و نتايج مدل رگرسيون لجستيک نشان دادکه نسبت شانس موانع با سال های ابتلا بيشتر .(p<0/ آماری معناداری داشتند ( 001 سن ،(p=0/ و درمان تو أم خوراکی و انسولين ( 02 (p=0/ انسولين درمانی ( 004 ،(p<0/ تحصيلات زيرديپلم ( 001 ،(p=0/001) ارتباط آماری معناداری دارد و عوامل فوق با شديدتر بودن (p<0/ و کنترل نامطلوب ديابت ( 001 (p=0/ بالای 65 سال ( 001 موانع آگاهی و باورها ارتباط دارند. نتيجه گيری: نتايج مطالعه حاکی از اين است که شديد بودن موانع آگاهی و باورها با سن سالمندی، سال های ابتلا به ديابت بيشتر، تحصيلات کمتر، درمان غيرخوراکی ديابت و کنترل نامطلوب در بيماران ديابتی نوع 2 ارتباط داشت . با توجه به نتايج ياد شده طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای تئوری محور در مورد عوامل قابل تعديل اين موانع پيشنهاد می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: موانع آگاهی و باورها، زندگی با ديابت، ديابت نوع 2، HbA1C،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:44
Last Modified: 04 Nov 2015 10:44
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4258

Actions (login required)

View Item View Item