تعيين امتياز کمی آسيب های شغلی موجود و عوامل زمينه ساز آنها در بين پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی شهر اراک

وروانی فراهانی, پوران and حکمت پو, داود and امینی, هیمن (2013) تعيين امتياز کمی آسيب های شغلی موجود و عوامل زمينه ساز آنها در بين پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی شهر اراک. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 53-61. ISSN 2222-4428

[img]
Preview
Text
J Nurs Edu-v1n2p53-fa.pdf

Download (658kB) | Preview
Official URL: http://jne.ir/browse.php?a_id=35&sid=1&slc_lang=fa

Abstract

مقدمه: پيامدهای آسی ب های شغلی در پرستاران شامل افزايش غيبت از کار، مراجعه به پزش ک، کاهش ارا ی ه خدمات و افزايش هزين ه های اقتصادی می باشد. در اين راستا هدف از اين مطالعه تعيين ش يوع خطرات شغلی و عوامل زمينه ساز آن در ب ين پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی شهر اراک می باشد. روش: اين مطالعه يک بررسی توصيفی می باشد که با همکاری 102 نفر از پرستاران شاغل با روش نمو نه گيری آسان در بخش های داخلی ، جراحی، اورژانس، کودکان و اتاق عمل دو بيمارستان اميرکبير و وليعصر (عج ) شهر اراک انجام شد . ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، عوامل زمينه ساز خطرات شغلی و تعيين امتياز عددی انواع آسيب های ش غلي موجود در بين پرستاران بود. نتايج با آزمون آماری کای دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ،( خستگی مزمن با امتياز ( 238 » يافته ها: شاخص امتياز کمی آسيب های شغ لی موجود در بين پرستاران تحت عنوان دارای بيشترين امتياز مرتبط ب ا آسی ب های شغلی اظهار «( استرس با امتياز ( 209 )، کمردرد با امتياز ( 208 ) و پادرد با امتياز ( 201 نامناسب بودن وسايل حفاظتی با » شده توسط پرستاران بودند. فراوان ترين عوامل زمينه ساز آسيب های شغلی در بعد محيطي کار بيش از يک » در بعد مديريتی - اجرايی ،«( امتياز ( 261 ) و نامناسب بودن ميزان آرامش و سکوت در محيط کار با امتياز ( 217 عدم آگاهی در زمينه چگونگی کاهش » در بعد آموزشی ،«( شيفت و ناکافی بودن تعداد پرستار در بخش با امتياز ( 261 با عوا مل زمينه ساز « خستگی مزمن » بود ند. آزمون آماری کای دو بين آسيب شغلی «( استرس های ناشی از کار با امتياز ( 222 « کار بيش از يک شيفت » مديريتی - اجرايی ،(p≤0/02) «... نامناسب بو دن وسايل حفاظتی از قبيل دستکش و » محيطي ارتباط معناداری نشان داد. (p≤0/001) « کمبود آگاهی در مورد چگونگی کاهش خستگی ناشی از کار » و آموزشی (p≤0/001) بود. از طرفی آن ه ا با عوامل « خستگی مزمن » نتيجه گيری: شاخص ترين آسيب شغلی در بين پرستاران مورد بررسي زمينه ساز آسيب های شغلی متعددی روبه رو بودند. اين در حالی است که اين سف يدجامگان برای ارا يه مؤثر خدمات مراقبتی به جامعه نيازمند سلامت مطلوب جسم و روح می باشند. بنابراين در راست ای ارتقای سطح سلامت پرستاران، تشکيل کميت ه ه اي کاهش ريسک بروز آسيب های شغلی در تمامی بيمارستان های کشور پيشنهاد می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خطرات شغلی، پرستاران، عوامل زمینه ساز شغلی
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Nursing Education (JNE)
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Nov 2015 10:47
Last Modified: 04 Nov 2015 10:47
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4262

Actions (login required)

View Item View Item