تأثير امواج فراصوت با شدت پائين بر تمايز استئوژنيک سلول‌های بنيادی مزانشيمی جدا شده از مغز استخوان رت در محيط آزمايشگاهی

گورابی, حميد (2008) تأثير امواج فراصوت با شدت پائين بر تمايز استئوژنيک سلول‌های بنيادی مزانشيمی جدا شده از مغز استخوان رت در محيط آزمايشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). 0-0. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&slc_la...

Abstract

خلاصه هدف: در اين مطالعه تأثير فراصوت با شدت پائين بر تمايز استئوژنيک سلول‌های بنيادی مزانشيمی جدا شده از مغز استخوان مورد بررسی قرار گرفت. فرض بر امکان توانايی اثر برانگيزشی LIUS بر يک سيستم بيولوژيکی در محيط آزمايشگاهی بوسيله القاء تمايز در rMSCs و پيشبرد آن به سمت استئوژنزيس بود. مواد و روش‌ها: دستگاه فراصوت با فرکانس MHz 3 با روش فشار تابشی کاليبره شد. rMSCs از کانال مرکزی استخوان‌های تيبيا و فمور رت جدا شده و در محيط کامل شده با سرم FBS کشت داده شد. کشت سلول ها تا پاساژ سوم با هدف خالص سازی آنها پيش برده شد. گروه آزمايش روزانه به مدت 5 دقيقه فراصوت را با فرکانس MHz 3 و شدت mW.cm-2 355 و در مد پيوسته تا دو هفته دريافت کردند درحالی‌که گروه کنترل فراصوت دريافت نکرد. آناليزهای سنجش فعاليت آلکالين فسفاتاز و روش RT-PCR نيمه کمی برای بيان ژنهای آلکالين فسفاتاز، استئوکلسين و استئوپونتين در روزهای اول تا چهاردهم بعد از تحريک با فراصوت بصورت يکروز در ميان انجام گرفت. نتايج: نشان داد که فعاليت آلکالين فسفاتاز در گروه فراصوت بطور معنی داری بيشتر از گروه کنترل بود (12 ± 6/88 % در مقابل 23 ± 14/30 %) (005/0 p≤ ). نتايج RT-PCR نيمه کمی بيان ژن های تمايزی از تفاوت معنی‌داری را در دو گروه نشان داد (005/0 p≤ ) . نتيجه گيری: اين مطالعه قوياً بيان می کند که فراصوت توانايی برانگيزش استئوژنزيس rMSCs را در محيط آزمايشگاهی دارد. ( rMSCs )، تمايز استئوژنيک

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فراصوت با شدت پائين، سلول های بنيادی مزانشيمی رت (rMSCs)، تمايز استئوژنيک،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Nov 2015 11:21
Last Modified: 28 Nov 2015 11:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4350

Actions (login required)

View Item View Item