ارزيابی نرم افزارLITCIT جهت شبيه سازی توزيع حرارت پرتو ليزر موهای زائد در بافت پوست

شيرکوند, افشان and سرکار, سعيد and عطايی فشتمی, ليلا and حجازی, مرجانه and علينقی زاده, محمدرضا (2008) ارزيابی نرم افزارLITCIT جهت شبيه سازی توزيع حرارت پرتو ليزر موهای زائد در بافت پوست. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 7-11. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=52&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: تا کنون برای طراحی درمان، شبيه سازيهای توزيع حرارت و آسيب حرارتی در بافت LITCIT زمينه و هدف: نرم افزار کبد و پروستات استفاده شده است . اما اين نرم افزار جهت شب يه سازی توز يع حرارت در درمان موهای زائد مورد بعنوان يک ابزار شبيه ساز جهت استفاده از آن در LITCIT استفاده قرار نگرفته است در اين تحقيق به ارزيابی نرم افزار موارد شبيه سازی توزيع حرارت به هنگام استفاده از پرتو ليزر موهای زائد در بافت پوست، پرداخته شده است. روش بررسی : دو مقاله [ 4] و [ 5] به عنوان مرجع استفاده شدند . اطلاعات کامل بافت و س يستم ليزر اعم از هندسه بافت، خصوص يات اپت يکی و حرارتی بافت ، و نيز پارامترهای تابشی چون طول موج، قطر بار يکه، پهنای زمان ی پالس، چگالی انرژی ، استخراج گرد يد. سپس اين پارامترها به عنوان ورودی برای نرم افزار تعر يف شده و پس از اجرای شب يه سازی، نت ايج خروجی بدست آ ورده شد . آنگاه اين نت ايج با مقاد ير نظير به نظ ير آن در مقالا ت مرجع مقا يسه و ارز ی ابی گرديد. يافته ها : نتايج بدست آمده در اين تحق يق نشان می دهند که تطابق خوبی ب ين صحت نتا يج حاصل از نرم افزار و کدهای مختلف استاندارد استفاده شده در مراجع، وجود دارد . متوسط خطای بدست آمده کمتر از 5% در LITCIT شبيه سازی ها نشان دهنده دقت نرم افزار در محاسبه دما در بازه های زمانی مختلف است. نتيجه گ يری: اين نرم افزار قابل يت بالا يی برای استفاده به عنوان يک نرم افزار طر احی درمان در موارد کاربرد پرتو ليزر موهای زائد دارد . لذ ا از آن می توان برای بهينه نمودن پارامترها و پروتکل های درمانی ، قبل از ترتی ب دادن درمان برروی بيمار، استفاده نمود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شبيه سازی توزيع حرارت، نرم افزار LITCIT، ليزر موهای زائد.،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Nov 2015 11:37
Last Modified: 29 Nov 2015 11:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4392

Actions (login required)

View Item View Item