بررسی خواص فيزيکی نانوکامپوزيت های دندانی بر پايه (Bis- GMA+ TEGDEMA+ Sio2)پس از پخت با ليزر آرگون

ميرسعسعانی, سيد شهاب الدين and عترتی خسروشاهی, محمد and عطائی, محمد (2008) بررسی خواص فيزيکی نانوکامپوزيت های دندانی بر پايه (Bis- GMA+ TEGDEMA+ Sio2)پس از پخت با ليزر آرگون. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 18-24. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=55&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: امروزه کامپوزيتهای دندانی نور پخت به دليل زيبايی قابل توجه، خواص فيزيکی و مکانيکی مناسب، راحتی کاربرد و عدم عوارض جانبی برای بيمار و دندانپزشک جايگاه ويژهای به خود اختصاص دادهاند. در اين پژوهش، اثر شدت و زمان تابش ليزر و همچنين درصدهای مختلف فيلر بر روی خواص فيزيکی و مکانيکی کامپوزيتهای دندانی مورد بررسی قرار گرفته است. - 2- هيدروکسی - 3 ) روش بررسی: رزين مورد استفاده در اين کامپوزيتها، مخلوط 2،2 - بيس [ 4 با (TEGDMA) و تری اتيلن گليکول دی متاکريلات (bis-GMA) متاکريلوکسی) پروپيلوکسی فنيل] پروپان 10 است، nm با اندازه اوليه SiO نسبت وزنی 65 به 35 است. فيلر مورد استفاده در اين کامپوزيتها نانو ذرات 2 که در کامپوزيت اول به اندازه % 20 وزنی کامپوزيت و در کامپوزيت دوم به اندازه % 25 وزنی اضافه گرديد. 0 وزنی کامفورکينون و دی متيل آمين اتيل متاکريلات به عنوان آغازگر نوری به کامپوزيتها افزوده / همچنين % 5 260 و mW/cm 472 تنظيم شده بود، با شدتهای 2 nm شد. کامپوزيتها با ليزر آرگون، که در طول موج mW/cm2 340 در زمانهای تابش متفاوت پخت شدند. نشان ميدهد، که مقدار درجه تبديل FTIR يافته ها: نتايج اندازهگيری درجه تبديل کامپوزيتها با استفاده از 340 بيشتر از اين مقدار برای کامپوزيتهای پخت شده در شدت mW/cm کامپوزيت های پخت شده در شدت 2 mW/cm2 260 است. همچنين مقدار درجه تبديل برای کامپوزيت حاوی % 20 فيلر در هر يک از کامپوزيتها بيشتر از کامپوزيت حاوی % 25 فيلر است. مقدار استحکام خمشی و مدول خمشی کامپوزيت حاوی % 25 فيلر، بيشتر از کامپوزيت حاوی % 20 فيلر به دست آمد. ميزان جذب آب و حلاليت در نمونه حاوی % 20 فيلر پخت 260 از ساير نمونهها بيشتر بود. بالاترين ميزان افزايش دمای حاصل از واکنش در mW/cm شده در شدت 2 340 پخت شده بود و کمترين را mW/cm نمونه های پخت شده را کامپوزيت حاوی % 20 فيلر، که در شدت 2 260 پخت شده بود، از خود نشان دادند. mW/cm کامپوزيت حاوی % 25 فيلر، که در شدت 2 نتيجه گيری: به طور کلی، نتايج فوق نشان ميدهد که کامپوزيت حاوی % 25 فيلر پخت شده در شدت mW/cm2 340 خواص فيزيکی و مکانيکی بهتری نسبت به ساير نمونهها دارد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:14
Last Modified: 30 Nov 2015 08:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4396

Actions (login required)

View Item View Item