اثر ليزر کم توان GaAlAs با طول موجهای 685 و 830 نانومتر در درمان جراحی فلپ پريودونتال

فاطمی, سيد مصطفی and نارنجيها, مهسا and وطنی, حميدرضا and داوودی, علی and اسماعيلی جاويد, غلامرضا and فاتح, محسن and سلامی, مليحه (2008) اثر ليزر کم توان GaAlAs با طول موجهای 685 و 830 نانومتر در درمان جراحی فلپ پريودونتال. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 5 (1). pp. 31-34. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=58&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه وهدف : ا ين کارآزمايی شاهد دار تصادفی شده دو سو کور به منظور بررسی اثر ليزر کم توان موجهای ( 685 و 830 نانومتر) در تسريع بهبود زخم ناشی از جراحی فلپ پريودنتال طرح ريزی و انجام شده است. روش بررسی : از بين بيماران مورد جراحی فلپ مداخلات و ارزيابی های لازم برای تعداد 6 نفر ( 5 زن و يک مرد ) انجام گرفته است. درهر بيمار بر دو نيمه قرينه يک فک، عمل جراحی پريودونتال انجام شد؛ که يک نيمه فک به صورت اتفاقی در گروه ليزر قرار گرفت و سمت مقابل در گروه پلاسبو در نظر گرفته شد . در گروه ليزر، قبل از عمل و در روزهای هفتم و چهاردهم و بيست و يکم بعد از جراحی ابتدا ارز يابی شده، سپس ليزر تابی (با طول موج 685 نانومتر با چگالی انرژی 1 ژول بر سانتيمتر مربع و به دنبال آن با طول موج 830 نانومتر و با چگالی انرژی 5 ژول بر سانتيمتر مربع) انجام گرفت .در گروه پلاسبو ليزر تابی با ليزر خاموش انجام شد . در هر دو گروه (ليزر و پلاسبو ) روند التيام و و کاهش عمق پاکت و PLI و GI کاهش درد در روز هفتم و چهاردهم و بيست و يکم و بيست و هشتم و در قبل از جراحی و روز هفتم و چهاردهم و بيست و يکم و بيست و هشتم توسط يک attachment loss کاهش دندانپزشک غير وابسته به طرح ارز يابی گرديده است . ساير درمانهای معمول در در هر دو گروه بيماران به صورت يکسان انجام گرديد. Gingival Index . يافته ها: در ابتدای درمان در تمام شاخصها بين گروه ليزر و پلاسبو تفاوتی وجود نداشته است در روزهای 7 و 14 پس از درمان در گروه ليزر کمتر از گروه پلاسبو بوده است و اين مقدار از نظر آماری معنی دار بوده 14 و 21 پس از درمان در گروه ليزر بيش از گروه پلاسبو بوده و ، در روزهای 7 Healing Index .(P<0/ است ( 05 Attachment Loss و Pocket Depth و Plaque Index .(P<0/ اين مقدار از نظر آماری معنی دار بوده است ( 05 همچنين .(P<0/ و شدت درد در هيچ يک از مراحل ارزيابی در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشتند ( 05 در پايان ارزيابی در روز 28 پس از درمان نيز تمام شاخ ص ها در هر دو گروه ليزر و پلاسبو تقريبا برابر بوده است و فاقد تفاوت معنی دار از نظر آماری بوده اند. با طول موجهای ( 685 و 830 نانومتر ) در تغيير روند شاخصهای لثه ای پلاک ، GaAlAs نتيجه گيری : ليزر کم توان از دست دادن چسبندگی ، عمق پاکت و درد پس از درمان جراحی پر يودنتال اثر قابل توجه نداشته و تنها در بهبود دو شاخص لثه ای و التيام در دوره ابتدايی پس از درمان مساعدت می نمايد

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:18
Last Modified: 30 Nov 2015 08:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4398

Actions (login required)

View Item View Item