بررسی اثر ليزر کم توان ديود با طول موجهای 685 و 830 نانومتر بر روی قارچ کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی

سيدموسوی, سيدمجتبی and عطايی فشتمی, ليلا and رضايی, ساسان and فاتح, محسن and هاشمی, سيدجمال (2008) بررسی اثر ليزر کم توان ديود با طول موجهای 685 و 830 نانومتر بر روی قارچ کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 4 (4). pp. 9-15. ISSN 3319-1735

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.icml.ir/browse.php?a_id=42&sid=1&slc_la...

Abstract

چکيده مقاله: زمينه و هدف: کانديدا آلبيکس اصلی ترين عامل بيماری کانديديازيس است که امروزه به خاطر افزايش عوامل زمينه ساز و تضعيف کننده سيستم ايمنی مثل ايدوز، به وفور گزارش می شود. از آنجايی که اغلب درمان عفونت کانديديازيس منجر به شکست و عود کننده ميگردد، لذا در اين مطالعه اثر ليزر کم توان ديود بر روی قارچ کانديدا آلبيکنس بررسی گرديد. با توجه به اينکه اطلاعات محدودی در زمينه بررسی اثرات ليزر روی قارچها وجود دارد، لذا دليل بررسی اثر ليزر روی قارچ ها در شرايط آزمايشگاه به اين علت بوده که مشخص شود اثر اشعه ليزر درمانی کم توان در کنترل و از بين بردن قارچها ناشی از اثرات مستقيم ليزر روی ميکروارگانيسم و يا ناشی از اثرات تحريک ايمنی بافتها روی ميکروارگانيسم ها می باشد.روش بررسی: در اين مطالعه که به مدت 28 ماه در شرايط آزمايشگاهی و شرايط تجربی انجام شد، ابتدا قارچ کانديدا آلبيکنس، با استفاده از روشهای استاندارد شناسايی گرديد و بر روی پطری ديش های حاوی محيط کشت سابورودکستروز آگار همراه با کلرامفنيکل کشت داده شد. سپس 4 گروه از نمونه های قارچی مورد نظر که در هر گروه 12 پطری ديش قرار داشت توسط ليزر کم توان ديود با طول موج 685 nm و توان 25 ميلی وات به ترتيب با انرژيهای 10, 5, 3 و 20 J/cm2 اشعه دهی شدند. پنج گروه هم با طول موج 830 nm و توان 200 ميلی وات به ترتيب با انرژی 30, 10, 5, 3 و 50 J/cm2 مورد تشعشع قرار گرفتند و يک سری دوازده تايی نمونه بدون تشعشع هم به عنوان شاهد (کنترل) مدنظر قرار گرفت. در پايان ممانعت يا مهار رشد سويه قارچی، تغييرات مرفولوژيک ماکروسکوپی و ميکروسکوپی، حساسيت دارويی، بيمارزايی در موش سوری و تغييرات ژنومی نمونه های مورد آزمايش در مقايسه با نمونه های شاهد مورد بررسی قرار گرفت.يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که ليزر با يک رفتار وابسته به دوز در ايجاد تغييرات روی قارچ کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی تاثير می گذارد. به طوريکه در دوز مساوی و بالاتر از 10 J/cm2 هر دو طول موج در اکثر گروهها بيشترين اثرات را نسبت به ديگر گروهها داشته اند نتيجه گيری: نتايج بدست آمده از اين بررسی حاکی از آن است که اشعه ليزر با طول موج های درمانی به طور مستقل سبب ايجاد تاثيرات بر روی قارچ ها می شود و به نظر می رسد اين تغييرات در سطح پروتئين ها و احتمالا پس از بيان ژن باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کانديدا آلبيکنس، ليزر درمانی کم توان، شرايط آزمايشگاهی،
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Nov 2015 08:15
Last Modified: 30 Nov 2015 08:15
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4403

Actions (login required)

View Item View Item