عوامل پیشگویی کننده محور کنترل سلامت خودآزمایی پستان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان 20تا50 سال شهر بوشهر سال 92-1391

صحرایی, افسانه and نوروزی, آزیتا and طهماسبی, رحیم (2013) عوامل پیشگویی کننده محور کنترل سلامت خودآزمایی پستان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان 20تا50 سال شهر بوشهر سال 92-1391. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
1-15sahraei.pdf

Download (370kB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir

Abstract

هدف:سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان سراسر جهان می باشد. خودآزمایی پستان نقش مهمی در تشخیص سرطان پستان دارد و مهم است تا زنان بطور منظم این رفتار را بطور صحیح انجام دهند. محور کنترل سلامت در زمینه خودآزمایی پستان مناسب می باشد زیرا بر اساس این نظریه درکیات افراد از منبع قدرتشان جهت تغییر حوادث و پیگیری رفتار به منبع کنترل درونی،بیرونی یا شانس نسبت داده می شود. محور کنترل سلامت یکی از عمده ترین مقیاسها و شاخصهای اعتقاد بهداشتی برای طرح ریزی برنامه های آموزش بهداشت محسوب می شود. بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی عوامل پیشگویی کننده محور کنترل سلامت خودآزمایی پستان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد. روش شناسی:در این مطالعه مقطعی تعداد 400زن به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه چمپیون،پرسشنامه محور کنترل سلامت و پرسشنامه دموگرافیک استفاده شد. بعد از تکمیل و جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS18انجام گرفت و از آزمون های آماری کای دو،تی،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و لجستیک استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد که تنها 10/9% از زنان بطور منظم اقدام به انجام خود آزمایی می نمایند.سازه حساسیت درک شده(P=0/015 B=-0/707) و انگیزش بهداشتی(B=1/922 P=0/000) محور کنترل درونی را پیشگویی می کردند و سازه فواید درک شده(P=0/034 B=0/870) ،انگیزش بهداشتی(P=0/026 B=1/392) و متغیر آگاهی(B=-0/359 P=0/000) به عنوان پیشگویی کننده محور کنترل بیرونی مشخص شدند. در مورد محور کنترل شانس سازه شدت(P=0/023 B=0/732)،موانع(P=0/004 B=1/334) درک شده و انگیزش بهداشتی(B=1/733 p=0/007) و همچنین متغیر آگاهی (P=0/034 B=-0/214)به عنوان پیشگویی کننده شناسایی شدند. در مورد رفتار خودآزمایی پستان، سازه خودکارآمدی درک شده قویترین پیشگویی کننده بود (Exp(B)=1/942)که بصورت مستقیم با رفتار خودآزمایی پستان در ارتباط بود. متغیر آگاهی بصورت مستقیم (Exp(B)=1/13) غیر مستقیم و متغیر سن به صورت غیرمستقیم بر رفتار خودآزمایی تاثیر می گذاشت. در این مطالعه محور کنترل سلامت پیشگویی کننده رفتار خودآزمایی پستان نبود. بحث و نتیجه گیری:جهت ارتقا رفتار خودآزمایی پستان ضروری استتا افزایش خودکارآمدی از طریق تکنیک های مختلف ارتقا دهنده خودکارآمدی بویژه برای زنان جوان را مد نظر قرار داده و آگاهی در مورد سرطان را باید افزایش داد. همچنین با کاهش حساسیت درک شده و بهبود انگیزش بهداشتی محور کنترل را به سمت درونی شدن سوق داد و با افزایش فواید و انگیزش بهداشتی محور کنترل را بیرونی نمود. بعلاوه در افراد با محور کنترل شانس جهت موفقیت در تشخیص زودهنگام باید حساسیت درک شده را تا حدودی کاهش داده و فواید و انگیزش بهداشتی را افزایش داد تا آنها را به محور درونی یا بیرونی هدایت گردند.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، محور کنترل سلامت، خودآزمایی پستان، الگوی اعتقاد بهداشتی، زنان بوشهر
Subjects: QY Clinical Pathology
Divisions: Faculty of Public Health
Depositing User: محسن زارعی
Date Deposited: 18 Aug 2014 03:21
Last Modified: 04 Jul 2017 08:11
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/470

Actions (login required)

View Item View Item