رابطه کیفیت سیسمتهای نرم افزاری ارائه خدمات با رضایت کاربران در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

نصیری پور, امیراشکان and معبود مژدهی, زهرا and رئیسی, پوران (2015) رابطه کیفیت سیسمتهای نرم افزاری ارائه خدمات با رضایت کاربران در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیمارستان, 15 (2). pp. 103-109. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v15n2p103-fa.pdf

Download (230kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5608&sid=1...

Abstract

زمينه و هدف:مراكز درماني و بيمارستانها به گسترش اينترنت،برنامههاي نر مافزاري ارائه خدما ت( ( ASP وتبديل آن به يك گزينهي بادوام براي رقابت كردن نياز مبرم دارند. لذا تحقيق حاضر باهدف تعيين رابطه كيفيت سيسمتهاي نرم افزاري ارائه خدمات بارضايت كاربران در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران كه داراي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني مشابه بودند انجام گرديد. مواد و روش ها:اين پژوهش يك مطالعه تحليلي وتوصيفي،از نوع مطالعات همبستگي مي باشد. جامعه آماري شامل كاركنان واحددرآمد وترخيص بيمارستان بوده روش كار بصورت سرشماري وبا استفاده ازپرسشنامه . Kim et al انجام گرديد. براي تحليل داده ها از آمارتوصيفي مانند توزيع فراواني،درص دوميانگين و از آمار استنباطي همچون آزمون كلموگراف اسميرنوف وهمبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج :بين تمامي متغير هاي كيفيت سيستم هاي نرم افزاري ارائه خدمات و رضايتمندي كاربران رابطه مثبت و معني دار وجود داشت كه شدت آن به ترتيب شاملكيفيت سيست م( 01 / r =0/734 ,P=0 )،كيفيت خدمات( 01 / r =0/721 ,P=0 )وكيفيت اطلاعات( 01 / r =0/521 ,P=0 ) بو . د بطوري كه كيفيت سيستم تاثير بيشتري روي رضايت كاربران دارد. نتيجه گيري:بين كيفيت برنامه هاي نرم افزاري ارائه خدمات با رضايت كاربران در بيمارستانه اي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه معني داري وجود داشت، هرچند كليه متغيرها با رضايت كاربران رابطه مثبت و معنادار داشتند ليكن ميانگين آنها كمترازحد متوسط بود لذا شايسته است مديران عرصه سلامت درروشهاي مديريتي خويش به اين مسا ئل توجه داشته باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کیفیت، رضایت، کاربر،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Jun 2016 03:50
Last Modified: 13 Jun 2016 03:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4891

Actions (login required)

View Item View Item