کیفیت خدمات پرستاری و رابطه ی آن با مدیریت فرآیندی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393

نصیری پور, امیراشکان and متقی, منیکا (2015) کیفیت خدمات پرستاری و رابطه ی آن با مدیریت فرآیندی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393. مجله بیمارستان, 14 (4). pp. 103-114. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v14n4p103-fa.pdf

Download (322kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5496&sid=1...

Abstract

مقدمه: در قرن معاصر, بهره گیری از مدل تعالی سازمانی, به عنوان چارچوبی مناسب جهت راهبری سازمان به سوی ارائه خدمات با کیفیت بالاتر, مورد توجه سازمانهای مهم جهانی به خصوص سازمانهای خدماتی متناسب با آرمان و ماموریت شان, قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده را استفاده از مدل سروکوال با توجه به میزان اجرایی شدن مدیریت فرآیندی (EFQM) در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392 را مورد بررسی قرار دهد. روش: در پژوهش کمی, مقطعی, همبستگی وکاربردی حاضر که در سال 1392 انجام شد, جهت ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری از نظرات 200 نفر از بیماران بستری بالاتر از 48 ساعت به صورت تصادفی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد و تعدیل شده 4 بخشی سروکوال (Servqual) در مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه مزبور توسط شاخص محتوا1و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با روش آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. به منظور ارزیابی عملکرد بیمارستان بر اساس الگوی مدیریت فرآیندی(EFQM) از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی که توسط 5 تن از ارزیابان آموزش دیده تکمیل شد, استفاده گردید. روایی پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ آزمون شده و 94/0 به دست امد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 وآمار توصیفی و آزمونهای اماری رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 05/0=&alpha تحلیل شدند. یافته ها: داده های حاصل از 200 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل قرار گرفتند. پاسخگویان شامل 104 (52%)زن و 96 (48%)مرد بودند. میانگین طول مدت بستری انان 12/9±69 ساعت بود. میانگین سنی بیماران 02/12± 37 سال بود. 78 نفر از بخش‌های داخلی، 57 نفر از بخش های جراحی،16 نفر از سی سی یو، 11 نفر از بخش عفونی، 21 نفر از بخش قلب, 17 نفر از بخش بستری زنان و زایمان, انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران به ترتیب قابلیت اطمینان 2/1±01/4 (65%), پاسخگویی 8/0±9/3 (55%), تضمین 7/0±1/1(60%) , همدلی92/0±8/3 (54%) و کیفیت کلی خدمات پرستاری بیمارستان مورد مطالعه بالاتر از متوسط و در حد خوب 92/0± 8/3 (5/58%) ارزیابی شد. امتیاز بیمارستان مورد مطالعه در بعد توانمندسازی مدل EFQM به ترتیب رهبری (8/44), خط مشی و استراتژی (06/39), کارکنان (29), مشارکتها و منابع (6/47) , فرآیندها(2/55) و مجموعا 66/215 و در بعد نتایج به ترتیب نتایج مشتریان (5/66), نتایج کارکنان 07/47), نتایج جامعه (9/42), نتایج کلیدی عملکرد(5/50) و مجموعا 64/217 بود. ضریب &beta در آزمون رگرسیون چند متغیره 57/0 بود(57 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط تغییرات متغیر مستقل مورد بررسی تبیین می گردد)(05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به بالاتر از متوسط بودن کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و متوسط بودن امتیاز کسب شده از مدل تعالی سازمانی و رابطه ی نسبتا قوی مدیریت فرآیندی و کیفیت خدمات پرستاری, لازم به نظر می آید تا با استفاده از استقرار سیستم های نوین مدیریتی و آموزشهای تخصصی به پرستاران در راستای برطرف کردن نقاظ ضعف و بهبود نقاط قوت, در جهت ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستانها بتوان گامی موثر برداشت. استفاده از این مدل, امکان مقایسه و نظارت بر عملکرد بیمارستان ها را از نظر توجه و پی گیری مدیریت در خصوص توانمندسازی کارکنان , و بالاخص پرستاران که بزرگترین و مهمترین نیروی انسانی فعال در بیمارستان و زمینه ساز تأمین اهداف و نتایج سازمانی هستند, فراهم سازد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: الگوی تعالی سازمانی، مدل سروکوال، کیفیت خدمات پرستاری،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Jun 2016 04:00
Last Modified: 19 Jun 2016 04:00
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4913

Actions (login required)

View Item View Item