بررسی رابطه‌ی بین رضایت شغلی‌ و فرسودگی شغلی در میان پرستاران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر شیراز در سال 1391

حبیبی, حجت and موغلی, علیرضا and حبیبی, فروزان and احمدی, مهرداد (2014) بررسی رابطه‌ی بین رضایت شغلی‌ و فرسودگی شغلی در میان پرستاران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر شیراز در سال 1391. مجله بیمارستان, 14 (3). pp. 119-126. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v14n3p119-fa.pdf

Download (259kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5178&sid=1...

Abstract

زمینه و ‌هدف:‌ با توجه به اینکه خصوصی‌سازی، در بیمارستان‌‌ها ر‌و‌‌به افزایش است، انجام پژوهش‌‌هایی در مورد مقایسه‌ی خصوصی با بیمارستان‌های دولتی به‌شدت احساس می‌شود. از ‌این‌‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین رضایت شغلی و فرسودگی پرستاران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر شیراز انجام شده‌ است. مواد و روش‏ها: این پژوهش از نوع رابطه‌ای- مقایسه‌ای است. جامعه‌ی آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر شیراز در سال 1391 می باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران،320 نفر تعیین گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ رضایت شغلی اسپکتور و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده‌گردید. مکان انجام پژوهش در دو بیمارستان خصوصی و دو بیمارستان دولتی منتخب شهر شیراز بود که پس از دریافت مجوز با مراجعه به بیمارستان‌ها و توزیع پرسشنامه‌ها در میان پرستاران، به صورت تصادفی ساده، داده‌های پژوهش جمع‌آوری شد. در سطح توصیفی از درصد، میانگین و انحراف‌معیار و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس، مانوای‌تک‌گروهی و آزمون تی‌تست استفاده شد. نتایج: بین رضایت شغلی با هرسه بعد فرسودگی شغلی در هردو بخش خصوصی و دولتی رابطه‌ی منفی و معنی‌دار وجود دارد‌(01/0p<). نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌‌‌‌ها نشان داد که بین نمرات فرسودگی عاطفی و تهی‌شدن از ویژگی‌شخصی در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنی‌دار‌ی وجود دارد‌(05/0p<)، اما بین میانگین‌های رضایت شغلی و کاهش بازده عملکرد دو بخش تفاوت معنی‌داری مشاهده ‌نشد. نتیجه‌گیری: با افزایش رضایت شغلی پرستاران به‌ویژه در بخش دولتی، می‌توان از اثرات نامطلوب فرسودگی شغلی جلوگیری کرد. کلید واژه‌ها: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، پرستاران، بیمارستانهای خصوصی، بیمارستانهای دولتی

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، پرستاران، بیمارستانهای خصوصی، بیمارستانهای دولتی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 19 Jun 2016 08:19
Last Modified: 19 Jun 2016 08:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/4927

Actions (login required)

View Item View Item