کاربرد تئوری رفتار برنامه ريزی شده در پيش بينی مسئوليت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بين فردی در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان های تبريز

صلحی, مهناز and رضازاده, افسانه and اعظم, کمال (2014) کاربرد تئوری رفتار برنامه ريزی شده در پيش بينی مسئوليت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بين فردی در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان های تبريز. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 9-17. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n121p9-fa.pdf

Download (477kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-15...

Abstract

زمينه و هدف: دوره نوجوانی دوره ای حساس برای شکل گيری عادات سالم و ناسالم زندگی فرد است. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت مسئوليت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بين فردی و عوامل پيش بينی کننده آن بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان های تبريز انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه توصيفی- تحليلي340 دانش آموز به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته براساس پرسش نامه های استاندارد سبک زندگی ارتقاء سلامتHPLPII (health- promoting lifestyle profile II) و سلامت معنوی(Palutzian & Ellison) و اجزای تئوری رفتار برنامه ريزی شده (نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری) بود که اعتبار و پايايی آن در مطالعه مقدماتی، کسب شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 15و آزمون های توصيفی و تحليلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: مسئوليت در قبال تندرستی، سلامت معنوی و روابط بين فردی و سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده در دانش آموزان مورد بررسی در حد متوسط بود. ميان همه سازه های تئوری رفتار برنامه ريزی شده همبستگی مثبت معنادار به دست آمد (0001/0> p). از بين سازه های دارای همبستگی معنی دار با قصد رفتاری سازه های نگرش و کنترل رفتاری درک شده قادر به پيش بينی 35 درصد تغييرات قصد رفتاری بودند(0001/0>p). سازه های نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده با 74/0 درصد قادر به پيش بينی تغييرات رفتار در زمينه مسئوليت پذيری در قبال سلامتی (0001/0 p <)، با 56/0 قادر به پيش بينی تغييرات رفتار در زمينه سلامت معنوی (0001/0 p <=) و با 63/0 درصد قادر به پيش بينی تغييرات رفتار روابط بين فردی بودند (0001/0 p <). نتيجه گيری: وضعيت ابعاد مسئوليت درقبال تندرستی، سلامت معنوی و روابط بين فردی در دانش آموزان مورد بررسی متوسط است. در طراحی مداخلات ارتقايی بايد بر متغير قصد رفتاری و تعيين کننده های آن مانند کنترل رفتاری درک شده توجه کرد. واژه‌های کلیدی: مسئوليت پذيری در مقابل سلامتی، روابط بين فردی، سلامت معنوی، تئوری رفتار برنامه ريزی شده،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Aug 2014 13:03
Last Modified: 18 Aug 2014 13:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/498

Actions (login required)

View Item View Item