بررسی تاثير آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس درک شده مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مراجعه کننده به انجمن آلزايمر ايران در سال 1391

منصوري, طاهره and دهداري, طاهره and سید فاطمی, نعیمه and گوهري, محمدرضا and برخورداري, مهرداد (2014) بررسی تاثير آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس درک شده مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مراجعه کننده به انجمن آلزايمر ايران در سال 1391. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 52-62. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n121p52-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3228&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : مراقبت از سالمند مبتلا به آلزايمر و ارتباط برقرار کردن با او فرايندی استرس زا است که پيامدهای منفی بر سلامت جسمی و روانی مراقبين دارد. اين پژوهش با هدف تعيين تأثير آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس درک شده مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر در سال 1391 انجام شده است . روش کار : اين مطالعه از نوع نيمه تجربی می باشدکه طی آن 98 نفر از مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مراجعه کننده به انجمن آلزايمر ايران که شرايط ورود به پژوهش را داشتند با روش تقسيم تصادفی بلوکه در دو گروه آزمون (49 نفر) و کنترل (49 نفر) قرار گرفتند و پرسشنامه های اطلاعات فردی و استرس درک شده استاندارد را در مرحله قبل از مداخه آموزشی تکميل کردند. سپس مداخله آموزشی بر اساس نتايج پيش آزمون طراحی و برای گروه آزمون اجرا شد. يک ماه بعد از مداخله دو گروه مجددا پرسشنامه های مربوطه را تکميل کردند. 7 نفر از مراقبين گروه آزمون از مطالعه خارج شدند. در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (Version 16) و آزمون های آماری t مستقل و t زوجی تحليل شدند. در مطالعه حاضر، سطح معنی داری 05/0 p≤ در نظر گرفته شد. يافته‌ها : ميانگين سن مراقبين در گروه آزمون (11 ± ) 23/ 52 و در گروه کنترل (13 ± ) 26 /52 سال بود. 7/85% مراقبين در گروه آزمون و 6 /81% در گروه کنترل را زنان تشکيل می دادند. قبل از مداخله بين دو گروه از نظر متغيرهای دموگرافی و ميانگين نمره استرس درک شده . (51/0= p ) اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. يک ماه بعد از مداخله، ميانگين نمره استرس درک شده مراقبين گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت . (001/0= p ). نتيجه‌گيری : پی شنهاد می شود در انجمن آلزايمر ايران و ساير موسسات مرتبط، برنامه های آموزشی پيرامون نحوه ارتباط کلامی و غير کلامی با سالمند مبتلا به آلزايمر برای مراقبين آنان برگزار شود. اين آموزش ها خواهد توانست هم سطح سلامت مراقبين و هم بهبود مراقبت از سالمند آلزايمری را افزايش دهد. واژه‌های کلیدی: بيماری آلزايمر، مهارت های ارتباطی، استرس درک شده، مراقب، سالمند،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Aug 2014 13:04
Last Modified: 19 Aug 2014 03:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/503

Actions (login required)

View Item View Item