ارائه مدل عوامل موثر بر قصد تسهیم دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

علیپور درویشی, زهرا and دولت آبادی, رقیه (2011) ارائه مدل عوامل موثر بر قصد تسهیم دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله بیمارستان, 11 (4). pp. 35-44. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v11n4p35-fa.pdf

Download (609kB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=12&sid=1&s...

Abstract

زمینه وهدف: مقاله حاضربا هدف بررسی عوامل موثربرقصد تسهیم دانش درراستای پیش بینی رفتار تسهیم دانش پزشکان دربیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌پردازد واز معتبرترین مدل های پیش بینی رفتاربه نام مدل رفتاربرنامه ریزی شده بعنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده گردید. مواد وروش ها: روش این تحقیق توصیفی/پیمایشی ازنوع همبستگی وجامعه آماری تحقیق پزشکان شاغل دربیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشند.ابزارجمع آوری داده هاپرسشنامه می باشدکه با استفاده ازنرم افزارهایLisrelوSPSS تجزیه وتحلیل گردید.جهت تعیین روایی ازتحلیل عاملی تاییدی وبرای سنجش پایایی ازآلفای کرونباخ و بمنظور آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: توان پیش بینی مدل برای قصد تسهیم دانش پزشکانR2= 0.66می باشد.نتایج نشان داد که تاثیر نگرش برقصد تسهیم دانش،معنادار ومثبت با بار عاملیβ= 0.87می باشد.اماتاثیرهنجارهای ذهنی وکنترل رفتاردرک شده برقصدتسهیم دانش تایید نشد.تاثیرهنجارهای ذهنی بر نگرش مثبت ومعنادار با بار عاملی0.55 β=ارزیابی شد ودر نتیجه هنجارهای ذهنی به طور غیر مستقیم بامیانجی گری نگرش برقصد تسهیم دانش تاثیر دارند. تمام آزمونها درسطح P≤0.01معنی داربوده اند. نتیجه گیری: بنا بریافته های این تحقیق جهت ارتقاءرفتارتسهیم دانش پزشکان،لازم است متولیان بهداشت ودرمان کشور اقدامات اصلاحی بهبود نگرش وهنجارهای ذهنی پزشکان را دردستورکارقراردهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: قصدتسهیم دانش پزشکان، تئوری رفتاربرنامه ریزی شده، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 16 Jul 2016 08:16
Last Modified: 16 Jul 2016 08:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5045

Actions (login required)

View Item View Item