بررسی رابطه نمره ارزشیابی اساتید و نمرات دروس تخصصی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جوادی, مرضیه and یعقوبی, مریم and توکلی, مریم and افکار, ابوالحسن (2009) بررسی رابطه نمره ارزشیابی اساتید و نمرات دروس تخصصی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 45-50. ISSN 2228-7450

[img]
Preview
Text
jhosp-v8n2p45-fa.pdf

Download (4MB) | Preview
Official URL: http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_id=108&sid=1&...

Abstract

زمینه و هدف: آموزش ویادگیری یک رابطه دوجانبه بین استاد ودانشجوست ازاینرو ارزیابی عملکرد استاد ودانشجو دو مولفه مهم درمراکزآموزشی است.اگربپذیریم توانایی وقدرت اساتیددرجلب توجه دانشجویان درکلاس درس میتواندمنجربه یادگیری موثرشودیابرعکس وجود ضعف درجنیه های مختلف عملکرد استادمی تواندنتیجه فرایند آموزش راتنزل دهدمیتوان چنین نتیجه گیری کرد که عملکرداستاد که درقالب نمره ارزشیابی به صورت کمی اعلام میشود درمیزان یادگیری وکیفیت آموزش تاثیردارد..باتوجه به این واقعیت وجودیک رابطه مثبت بین نمره ارزشیابی استاد ونمره وضعیت تحصیلی دانشجومورد انتظاراست ا ین مطالعه باهدف بررسی رابطه این دومتغیرتنظیم گردیده است. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی ا ست.جامعه آماری شامل کلیه اساتید دروس تخصصی ودانشجویان سه رشته مدارک پزشکی،کتابداری ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی درنیمسال دوم 85-86 دانشکده مدیریت واطلاع رسانی اصفهان بود .داده هابراساس چک لیست محقق ساخته ازمراجع مربوطه اخذگردید. در تحلیل نتایج ازنرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیر سون) استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمره ارزشیابی اساتید درسه گروه مدیریت،مدارک پزشکی وکتابداری به ترتیب عبارت بوداز:85،91و92.و میانگین کل نمرات دروس تخصصی دانشجویان نیز موردمطالعه عبارت بوداز:مدیریت( 06/17)، کتابداری: (48/17 )و مدارک پزشکی (21/17 ). نمره ارزشیابی اساتید با نمرات دروس تخصصی دانشجویان رابطه معنادارنداشت .رشته مدیریت (r=-0/095) رشته مدارک پزشکی(r=-0/1) رشته کتابداری( r=-0/6 ). نتیجه گیری: اگربپذیریم که دانشجویان مخاطبین ومشتریان تدریس استاد وهدف اصلی برنامه های آموزشی میباشند.این پیش فرض قابل قبول خواهد بودکه:بین عملکرد استاد ویادگیری دانشجو ورضایت اوباید بنوعی ارتباط مثبت رسید. باتوجه به نتیجه حاصله ازاین مطالعه و سایرمطالعات میتوان اذعان داشت شایدفرایند ارزشیابی استاد ودانشجو نیاز به بازنگری داشته باشد. .لذا ضمن لزوم بررسی بیشتر درعلت یابی این ناموزونی لازم است بطوربنیادین مبحث ارزشیابی وروشهای مختلف آن( هم ارزشیابی دانشجو وهم ارزشیابی استاد )مورد ،بازبینی وروزآمد ی قرارگیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزشیابی، استاد، آموزش، دانشجو،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Hospital
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 07 Aug 2016 05:24
Last Modified: 07 Aug 2016 05:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5171

Actions (login required)

View Item View Item