ارزيابي اثربخشي دوره آموزش كارگاهي مديريت بحران استان كرمان در سال 1388

هداوندي, محمدرضا and هداوندي, فاطمه (2010) ارزيابي اثربخشي دوره آموزش كارگاهي مديريت بحران استان كرمان در سال 1388. فصلنامه علمی امداد و نجات, 2 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
5-3.pdf

Download (173kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=64

Abstract

مقدمه :ارزيابي اثربخشي آموزش مديريت بحران امري ضروري براي مديران آموزش مي باشد. با سنجش‌ اثربخشی‌ آموزش ها می‌توان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیصداد. هدف اين تحقيق بررسي اثر بخشي دوره آموزش كارگاهي مديريت بحران از نظر تحقق هدف هاي آموزشي در سطح دانش و آگاهي و ميزان رضايت مندي مديران ستاد حوادث غير مترقبه استان كرمان بر طبق الگوي كرك پاتريك مي باشد. روش ها : تحقيق حاضر از نظر هدف يك تحقيق كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع تحقيق ارزشيابي است. جامعه آماري تمامي مديران ستاد حوادث غير مترقبه 7 شهرستان كرمان (134 نفر) در سال 1388 هستند. روش نمونه گيري تصادفي ساده و ابزار تحقيق ، پرسشنامه محقق ساخته وشاخص هاي مورد استفاده آمار توصيفي فراواني و درصد ، ميانگين و آمار استنباطي tتست است. يافته ها: 8 /58 درصد مديران آگاهي از پتانسيل هاي موجود شهر خود را براي برنامه ريزي بحران در حد زياد و 9/54 درصد كاملاٌموافق فراگيري علم مديريت بحران هستند. 1/54 درصد ميزان كيفيت مطالب ارائه شده را در حد زياد مي دانند. نتيجه گيري : نتايج نشان مي دهد دوره آموزشي ازنظر افزايش دانش و آگاهي مديران بحران اثربخش بوده است. تفاوت معني داري بين ميانگين پيش آزمون و پسآزمون نمونه ها در سطح P<0.05 وجود دارد. از نظر شركت كنندگان ميزان كيفيت كارگاه هاي آموزشي و كل دوره در سطح مطلوب ارزيابي شده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارزيابي، اثربخشی ، دوره آموزشي، مديريت بحران، آموزش كارگا هي، آموزش مديران
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 04 Sep 2016 02:56
Last Modified: 04 Sep 2016 02:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5266

Actions (login required)

View Item View Item