تأثير آموزش مقابله با زلزله به دانش آموزان پسر دبيرستاني بر ميزان آمادگي خانوارها در شهر اشتهارد در سال 90- 1389

امانت, نصير and خانكه, حميدرضا and حسيني, محمدعلي and محمدي, فرحناز and صادقی, علی اکبر and عقيقي, علي (2013) تأثير آموزش مقابله با زلزله به دانش آموزان پسر دبيرستاني بر ميزان آمادگي خانوارها در شهر اشتهارد در سال 90- 1389. فصلنامه علمی امداد و نجات, 5 (3). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
9.pdf

Download (300kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=355

Abstract

مقدمه: ايران در كمربند زلزله واقع شده و 93 درصد آن مستعد زلزله اين مخرب‌ترين و غيرقابل پيش¬بيني¬ترين پديده‌هاي طبيعي است. يکي از راهکارهاي کاهش تلفات و خسارات ناشي از زلزله ارتقاي سطح آگاهي و آمادگي مردم جامعه است. در اين مطالعه، تأثير اجراي برنامة آمادگي مقابله با زلزله در دانش¬آموزان بر ميزان آمادگي خانوارها براي پاسخ¬گويي به زلزله احتمالي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. روش¬ها: اين پژوهش، يک مطالعه نيمه¬تجربي است كه به روش تمام شماري از تمام دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه سال دوم شهر اشتهارد (117 نفر) نمونه¬گيري انجام شد. سپس واحد¬هاي پژوهش به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بر همين اساس خانواده‌ها به دو گروه کنترل و مداخله تقسيم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته ‌است که پس از تعيين روايي محتوايي و صوري و پايايي در اختيار خانواده‌هاي دانش‌آموزان قرار گرفت (ضريب¬ توافقي ¬كاپا 8802/0). پرسشنامه در سه مرحله تکميل و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم¬افزار SPSS و همچنين از شاخص¬هاي آماري توصيفي و استنباطي در سطح معناداري 5 درصد استفاده شد. يافته‌ها: از 117 شرکت¬کننده، 64 نفر (7/54 درصد) در گروه کنترل و53 نفر (3/45 درصد) در گروه مداخله قرار داشتند. بر اساس نتايج، ميانگين دانش (007/0=p) و مهارت (011/0=p) گروه مداخله به طور معناداري در مرحله پس¬آزمون بيشتر از گروه کنترل است. در مرحله پس¬آزمون و پيگيري، ميانگين دانش، مهارت و ميانگين شاخص نگراني گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از ميانگين شاخص‌هاي گروه کنترل است(05/0p<). در نهايت مداخله باعث افزايش ميزان اکثر شاخص¬هاي (دانش و نگرش) مورد بررسي در مطالعه شده است. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج، خانوار¬ها در مورد زلزله دانش و مهارت پاييني دارند كه بر عدم آمادگي خانوارها براي مقابله با زلزله احتمالي دلالت دارد. همچنين، آمادگي خانوار¬ها در مقابله با زلزله بعد از انجام مداخلات (آموزش دانش-آموزان) توصيه مي‌شود که جهت اثربخش بودن، اين آموزش¬ها تداوم داشته باشند. درضمن، توصيه مي¬شود مطالعات بيشتري به صورت آموزش و مداخله مستقيم بر روي خانواده‌ها و دانش¬آموزان دختر انجام شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زلزله، آمادگي خانوارها، دانش‌آموزان دبيرستاني
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Nov 2016 11:35
Last Modified: 27 Nov 2016 11:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5418

Actions (login required)

View Item View Item