رابطة جامعه‌پذيري و ‌تعهدسازماني در ميان كاركنان دو سازمان داوطلبان و جوانان جمعيت هلال‌‌احمر

عبدالهي, بيژن and همتي, مريم (2014) رابطة جامعه‌پذيري و ‌تعهدسازماني در ميان كاركنان دو سازمان داوطلبان و جوانان جمعيت هلال‌‌احمر. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (1). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
pdf.pdf

Download (631kB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=409

Abstract

مقدمه: جامعه‌پذيري سازماني از عوامل بسترساز انطباق كاركنان جديدالورود با سازمان است. عدم احساس تعلق كاركنان به سازمان و دقت ناكافي در انجام وظايف از معضلات بزرگ دستگاه‌هاي اجرايي است. مقالة حاضر با هدف كلي بررسي رابطة جامعه‌پذيري و تعهد سازماني در كاركنان سازمان‌هاي داوطلبان و جوانان جمعيت هلال‌‌احمر به منظور ارتقاي هريك از آنها صورت‌بندي شده است. روش‌ها: در اين مطالعه، جامعة آماري كاركنان سازمان‌هاي داوطلبان و جوانان (225 نفر)، نمونه‌اي با حجم 134 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفي طبقه‌اي انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامة استاندارد تعهد سازماني «آلن و مي‌ير» و جامعه‌پذيري سازماني جونز بود. ضريب پايايي پرسشنامه جامعه‌پذيري با 45 گويه، از طريق محاسبة آلفاي كرونباخ، عدد 69/0 به دست آمد كه با حذف برخي گويه‌ها، پرسشنامة 34 گويه‌اي با آلفاي كرونباخ 82/0 حاصل شد. آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة تعهد سازماني 78/0 محاسبه گرديد. به منظور بررسي روايي ابزار پرسشنامه‌ها، از نظر سه متخصص منابع انساني بهره‌گيري شد. با استفاده از ميانگين فرضي در آزمون t تك نمونه‌اي، محدودة نظرات كاركنان مشخص گرديد و با ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي رابطة بين متغيرها بررسي شد. يافته‌ها: يافته‌ها بيانگر اين بود كه بين جامعه‌پذيري و تعهد سازماني به‌ صورت كل در نمونة مورد مطالعه رابطه‌اي وجود ندارد. بين مؤلفه تعهد مستمر و جامعه‌پذيري با ضريب همبستگي 209/0 رابطه در سطح معناداري 05/0 وجود دارد (016/0=sig)؛ جهت اين رابطه مثبت و شدت آن ضعيف است. مقدار ضريب تعيين برابر با 156/0 بيانگر اين است كه متغير مستقل جامعه‌پذيري توانسته 6/15 درصد از تغييرات متغير وابسته تعهد مستمر را تبيين كند. نتيجه‌گيري: در نمونة مورد مطالعه، بين جامعه‌پذيري و تعهد سازماني رابطه‌اي وجود ندارد. بين جامعه‌پذيري و تعهد مستمر رابطه‌اي ضعيف وجود دارد. بين جامعه‌پذيري و تعهد عاطفي و نيز بين جامعه‌پذيري و تعهد هنجاري در نمونة مورد مطالعه رابطه‌اي وجود ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: جامعه‌پذيري سازماني، تعهد سازماني، جمعيت هلال‌‌احمر.
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 05 Dec 2016 11:36
Last Modified: 05 Dec 2016 11:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5428

Actions (login required)

View Item View Item