تأثیر هوش هیجانی برمهارت‌های مدیران مؤثردر جمعیت هلال‌احمر

احمدی, سیدعلی‌اکبر and شجاعی‌زاده, داوود and فرخی, محمد امین and رخشانی, طیبه (2014) تأثیر هوش هیجانی برمهارت‌های مدیران مؤثردر جمعیت هلال‌احمر. فصلنامه علمی امداد و نجات, 6 (3). ISSN 14166-44993

[img]
Preview
Text
pdf(2).pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jorar.ir/article_show.php?id=486

Abstract

مقدمه: مديراناثربخش،کسانیهستندكهبهخوبياز قابليت‌هايهیجانی خودبهرهمي‌گيرندورابطۀاثربخش وسازندهبرقرارمي‌كنند.درواقع،مديرانموفقبر ارتقايهوشهیجانیوپرورشقابليت‌هايعاطفيتأكيد دارند.هوش هیجانی، توانايي درک و شناخت صحيح هيجان‌هاي خود و ديگران آن گونه که هست،توانايي به کارگيري هيجان‌ها به منظور کمک به حل مشکلات و داشتن زندگي اثربخش، توانـــايي حفظ انگيـــزه، استقـــامت در بــرابر ناملايمات، تنظيم حالات روحي وهمدلي با ديگرانرا گویند.از این‌رو، این مطالعه بهبررسيتأثیر هوش هیجانی بر مهارت‌های مدیران مؤثر پرداخته است. روش: اينمطالعۀتوصيفي- تحليلي،بااستفاده از روشسرشماري، همۀ مدیران جمعیت‌هلال‌احمر استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد را بررسی کرد(153=n). ابزار جمع‌آوری اطلاعات شاملمشخصاتفردی- اجتماعی،پرسشنامۀ استاندارد هوش هیجانی در 5 بُعد (زیرمقیاسقابلیت فردی شامل ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی و انگیزش و زیرمقیاس قابلیت اجتماعی شامل ابعاد همدلی و مهارت‌های اجتماعی)و پرسشنامۀ استاندارد مهارت‌های مدیران مؤثر، روایی و پایایی پرسشنامه‌ها بررسی و تأیید شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS21 و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید‌. یافته‌ها: در هوش هیجانی بین سطوح جنسیت و در مهارت‌های مدیران مؤثر بین سطوح سنوات خدمت اختلاف معناداری وجود داشت(0/05>p). تمامی ابعاد هوش هیجانی دارای همبستگی مثبت و معناداری با مهارت‌های مدیران مؤثر بودند، هوش هیجانی نیز با ضریب همبستگی(0/001>p،0/55 =r) ارتباط مثبت نسبتاً قوی و معناداری با مهارت‌های مدیران مؤثر داشت. بر اساس تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با روش گام به گام (Stepwise) ابعاد خودآگاهی (0/001>p،0/43=Beta)، همدلی (0/05>p،0/2=Beta)و مهارت‌های اجتماعی (0/001>p،0/3=Beta) هوش هیجانی به ترتیب به طور معناداری دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی برای مهارت‌های مدیران مؤثر بودند. بحث و نتیجه‌گیری: هوش هیجانی با هر دو بُعد قابلیت اجتماعی یعنی همدلی و مهارت‌های اجتماعی و فقط با بُعد خودآگاهی از قابلیت فردی نقش مهمی در پیشگویی مهارت‌های مدیران مؤثر ایفا می‌کند‌. بنابراین به نظر می‌رسد برای افزایش مهارت‌های مدیران بهتر است روی قابلیت اجتماعی و بُعد خودکنترلی برنامه‌ریزی بیشتری انجام گیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هیجانی، مهارت‌های مدیران مؤثر، جمعیت هلال‌احمر
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Rescue and Relief
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Jan 2017 11:39
Last Modified: 02 Jan 2017 11:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5448

Actions (login required)

View Item View Item