تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل CoQ10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخيری

نجاتمند, نعمت اله and رمضانی, علیرضا and براتی, امیرحسین (2014) تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل CoQ10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخيری. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 77-85. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v21n119p77-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=3105&sid=1&...

Abstract

زمینه و هدف: کوفتگی عضلانی تاخیري بر کوفتگی عضلانی تاخیري ،Q غیرمعمول (به خصوص تمرین هاي برونگرا) است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کوآنزیم 10 پسران ورزشکار و غیرورزشکار 15 تا 17 سال بود. روش کار: بیست نفر پسر ورزشکار و غیرورزشکار که تا شش ماه قبل سابقه کوفتگی عضلانی نداشتند، به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و 70 انقباض جلوبازو بود. مدت زمان هر انقباض 3 ،DOMS به دو گروه 10 نفره ورزشکار و غیرورزشکار طبقه بندي شدند. برنامه فعالیت بدنی براي ایجاد ثانیه و بین هر دو انقباض 10 ثانیه استراحت منظور شد. همچنین مدت یک دقیقه استراحت بین هر 10 انقباض لحاظ گردید. متغیرهاي وابسته لاکتات در روز مبنا (قبل از تمرین کوفتگی) و 48 ساعت پس (CK) Creatine Kinase و کراتین کیناز (LDH) Lactate dehydrogenase) دهیدروژناز در (ANOVA with repeated measure) از تمرین کوفتگی اندازه گیري شدند. براي تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر استفاده شد. p≤ 0 / سطح اطمینان 05 یافتهها: تشخیص کوفتگی تاخیري از طریق اندازه گیري تغییرات بیوشیمیایی آنزیم هاي مورد نظر و معیارهاي ذهنی (قدرت عضله، خستگی عضلانی، درد و گروه ورزشکار و غیرورزشکار تغییر معنی داري به وجود CK و LDH سوزش عضلانی) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی هاي آماري نشان داد که در سطح منجر به کاهش درد، سوزش عضلانی و Q اما با پایش شفاهی هر دو گروه مشخص شد که مصرف کوتاه مدت مکمل کوآنزیم 10 .(p≤ 0 / نیامد ( 05 خستگی عضلانی شده است. منجر به کاهش سطح نشانگرهاي اصلی حاصل از کوفتگی عضلانی تاخیري و کاهش خستگی و درد CoQ نتیجهگیري: مصرف کوتاه مدت مکمل 10 عضلانی شد، اما این کاهش معنادار نبود. کلیدواژهها : کوفتگی عضلانی تاخیري، مکمل کیو 10 ، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 20 Aug 2014 03:48
Last Modified: 20 Aug 2014 03:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/557

Actions (login required)

View Item View Item