بررسی تاثیرمداخله آموزشی برمیزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دررابطه با احتیاط ها ی استاندارد جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه خون

پیمانی, علی and اسدپور, محمد and آثار, سپیده and شعبانی, زیبا and صیادی, احمدرضا and کرمی نژاد, امینه (2015) بررسی تاثیرمداخله آموزشی برمیزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دررابطه با احتیاط ها ی استاندارد جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه خون. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (19). pp. 16-24. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n19p16-fa.pdf

Download (156kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=370&s...

Abstract

مقدمه: افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان درباره راه های پیشگیری از HIV، هپاتیت B و C مهم و ضروری است. هدف ازمطالعه حاضر، تعیین تاًثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون بود. مواد و روش ها:این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار و شامل چهارمرحله بوده است. در مرحله اول 60 نفر از بین کل دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، نمونه ها به دو گروه مداخله آموزشی و گروه کنترل تقسیم شدند.درمرحله دوم مداخله آموزشی برای گروه مورد انجام شد. درمراحل سوم و چهارم بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی پرسشنامه مورد نظر در اختیار هر دو گروه قرار داده شد، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری tمستقل، Repeated Measure و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند؛ 05/0>P معنی دار تلقی گردید. یافته ها:میانگین سنی دانشجویان 722/1±13/22 سال بود و 66/66% از آنها زن و 33/33% مرد بودند. میانگین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان در گروه مورد و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (نگرش:622/0=P و آگاهی:202/0=P)،اما بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی با هم اختلاف معنی داری داشتند (0001/0P<). میانگین نمره آگاهی و نگرش با سن و جنس ارتباط معنی داری نداشت (05/0P>). نتیجه گیری:بررسی ما نشان داد که آموزش در رابطه با احتیاط های استاندارد جهت پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون، می تواند موجب افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، آگاهی و نگرش، احتیاط های استاندارد، پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 May 2017 05:45
Last Modified: 17 May 2017 05:45
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5589

Actions (login required)

View Item View Item