مقايسه دو روش ديسك ديفيوژن و واكنش زنجيره اي پليمراز(PCR)در شناسايی سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متی سيلين (MRSA)

رضازاده, محسن and يوسفي مشعوف, رسول and سرمديان, حسين and احسان اله, غزنوي راد (2014) مقايسه دو روش ديسك ديفيوژن و واكنش زنجيره اي پليمراز(PCR)در شناسايی سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متی سيلين (MRSA). دوماهنامه طبّ جنوب, 17 (3). pp. 280-289. ISSN 1735-6954

[img]
Preview
Text
BPUMS-v17n3p280-fa.pdf - Published Version

Download (484kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/

Abstract

چكيده در جوامع مختلف به روشني ديده مي شود و اين مسئله درمان بيماران مبتلا )MRSA( زمينه: افزايش شيوع استافيلوکوکوس اورئو سمقاوم به متي سيلين به عفونت هاي ناشي از اين باکتري را با مشكلات جدي مواجه کرده است. بنابراين اين بررسي با هدف مقايسه روش هاي فنوتيپي )روش ديسک جدا شده از )MRSA( جهت تشخيص استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين )PCR( ديفيوژن( و ژنوتيپي )روش واکنش زنجيره اي پليمراز بيماران بيمارستان مرکزي شهر اراک انجام شده است. مواد و روش ها: در اين بررسي توصيفي مقطعي تعداد 322 نمونه استافيلوکوکوس اورئوس درمدت يكسال از بيماران بيمارستان مرکزي شهر اراک جداسازي و مورد آزمايش قرار گرفت. ابتدا حساسيت نمونه ها نسبت به ديسک سفوکسيتين و اگزاسيلين به روش ديسک ديفيوژن مورد بررسي قرار ارزيابي شد و يافته ها از نظر حساسيت و ويژگي با هم )PCR( در سويه هاي مذکور با روش واکنش زنجيره اي پليمراز mecA گرفت. سپس وجود ژن ويرايش 31 و آزمون کاي دو مقايسه گرديد. SPSS و با استفاده از نرم افزار 51 درصد( نمونه به روش اگزاسيلين ديسک ديفيوژن، نسبت به اگزاسيلين مقاوم بودند، اما در روش ( يافته ها: از 322 نمونه جدا شده از بيماران، 51 بودند، در روش mecA 83 درصد( نمونه نسبت به سفوکسيتين مقاومت داشتند، که البته سه نمونه مقاوم بدون ژن ( سفوکسيتين ديسک ديفيوژن، 83 322 ،322 ،23/ گزارش شد. که به ترتيب داراي حساسيت و ويژگي 51 mecA 82 نمونه ) 82 درصد( داراي ژن ،)PCR( واکنش زنجيره اي پليمراز 322 درصد بودند. ،81 ، درصد و 322 نتيجه گيري: يافته ها، بيانگر اين است که روش اگزاسيلين ديسک ديفيوژن هرچند روشي فنوتيپي و ساده مي باشد اما نسبت به روش سفوکسيتين ديسک از حساسيت کمتري برخوردار است و جهت شناسايي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين )PCR( ديفيوژن و واکنش زنجيره اي پليمراز احتمالاً بيانگر بروز نوع ديگري از ،mecA روشي قابل اطمينان نمي باشد. همچنين وجود سويه هايي با مقاوم نسبت به سفوکسيتين بدون ژن )MRSA( مقاومت و يا بروز نوعي موتاسيون در استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين مي باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استافيلوکوکوس اورئوس مقاومت به متي سيلين، ديسک ديفيوژن، واکنش زنجيره اي پليمراز
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Faculty of Medicin > Department of Microbiology
Depositing User: خدیجه شبانکاره
Date Deposited: 24 May 2017 04:57
Last Modified: 04 Sep 2017 07:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5609

Actions (login required)

View Item View Item