ارزیابی ابعاد سبک های تفکر و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

صفری, يحيی and یوسف پور, نسرین and امیری, روشن and قاسمی, سمانه (2015) ارزیابی ابعاد سبک های تفکر و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 8 (17). pp. 38-46. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v8n17p38-fa.pdf

Download (144kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=361&s...

Abstract

زمینه و هدف: این مطالعه ،باهدف بررسی رابطه ی بین انواع سبک های تفکر وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفت. روش بررسی: توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودکه بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مناسب وهم چنین با بهره گیری از.جدول مورگان 400نفرازکل جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر استفاده گردید.. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، tمستقل، رگرسیون جهت پیش بینی متغیر ملاک مورد تحلیل قرارگرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین سبک تفکر درونی با عملکردتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت ومعناداروجود داشت (r=0. 15،p=0.03) بین سبک تفکر بیرونی با عملکردتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت ومعناداروجود داشت (r=0. 13،p=0.04) بین سبک تفکر محافظه کار باعملکردتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت ومعناداروجود داشت (r=0. 21،p=0.003) بین سبک تفکر آزاد اندیش باعملکردتحصیلی دانشجویان رابطه مثبت ومعناداروجودداشت (r=0. 19،p=0.004) میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان زن ومرد متفاوت بود. میانگین نمرات مردان (17.65 )با انحراف معیار20.20از میانگین نمرات زنان (15.03 )با انحراف معیار2.88،به شکل معنی دارآماری بیشتر بود (p=0.001) بین عملکردتحصیلی با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رابطه ای وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارتباط مثبت معنی دار بین سبک های تفکر و عملکرد تحصیلی دانشجویان، آموزش مهارت های تفکر به منظور ارتقاء آگاهی های دانشجویان در مورد سبک های تفکر ترجیحی خود و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، پیشنهاد می گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سبک های تفکر، عملکردتحصیلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 May 2017 04:58
Last Modified: 27 May 2017 04:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5618

Actions (login required)

View Item View Item