بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه مدیران و کارکنان

خواجه ای, سعید and درودی, هما and مرادی, شهلا and حسنی, داود (2014) بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیدگاه مدیران و کارکنان. فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان, 7 (15). pp. 30-38. ISSN 2251-9521

[img]
Preview
Text
edujournal-v7n15p30-fa.pdf

Download (250kB) | Preview
Official URL: http://zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_id=221&s...

Abstract

زمینه و هدف:مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی، در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و مدیران بسیاری از سازمانها، به ویژه سیستمهای آموزشی را به خود معطوف نموده و ایجاد سازمان یادگیرنده، یکی از آرمانهای سیستم آموزش شده است.از این نظر، حرکت دانشگاههای کشور به سمت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بر اساس پنج مولفه مدل پیتر سنگه، شامل قابلیتهای فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی می باشد. روش بررسی:روش این پژوهش، توصیفی - پیمایشی بود که نمونه ای 360 نفره به شیوه طبقه ای تصادفی از میان کارکنان و مدیران دانشگاه مذکور انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری را پرسشنامه 25 گویه تشکیل می داد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 795/0 حاصل گردید. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازمان یادگیرنده نیز پایایی آن را تأیید می کند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار وآزمون معنی داری t استفاده گردید. یافته ها:تعداد کل نمونه آماری تحقیق 360 نفر می باشد که 87% آن کارمند، 13% در سمت مدیر هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، اختلاف میانگین های مشاهده شده گروه نمونه برای خرده مقیاس های شایستگیهای فردی، مدلهای ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی با میانگین پیش بینی شده معنی دار است

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سازمان یادگیرنده، قابلیتهای فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Subjects: WB Practice of Medicine
Divisions: Other Journal > Journal of Medical Education Development
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Jun 2017 05:33
Last Modified: 03 Jun 2017 05:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/5644

Actions (login required)

View Item View Item