مقايسه شاخص‌های تنفسی و کيفيت خواب در مردان فعال و غير فعال جوان: ارتباط شاخص‌های تنفسی با کيفيت خواب

ترتيبيان, بختیار and يعقوب نژاد, فخرالدین and عبدالله زاده, ناصح (2014) مقايسه شاخص‌های تنفسی و کيفيت خواب در مردان فعال و غير فعال جوان: ارتباط شاخص‌های تنفسی با کيفيت خواب. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 30-39. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n117p30-fa.pdf

Download (326kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2969&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : فعاليت بدنی از جمله عوامل موثر بر عملکرد ريوی و کيفيت خواب می باشد. اما در مورد اينکه تا چه اندازه­ای تغييردر پارامتر­های تنفسی ناشی از ورزش با کيفيت خواب ارتباط دارند، اطلاعات دقيقی دردسترس نيست. هدف از تحقيق حاضر، مقايسه شاخص ­ های تنفسی و کيفيت خواب درمردان فعال و غيرفعال و ارتباط کيفيت خواب با شاخص­های تنفسی بود . روش کار : پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی می باشد. سی مرد جوان سالم در دو گروه فعال (15 N= ) وغيرفعال (15 N= ) با دامنه سنی 20-24 سال، داوطلب شرکت در پژوهش شدند. پارامتر­های تنفسی FEV1 ( forced expiratory volume in 1second )، %FEV1 ، MVV ( maximum voluntary ventilation )، VC ( vital capacity )، FVC ( forced vital capacity )، MEF25% و MEF75% ( maximum forced flow rates at 25and 75% of expired FVC ) با دستگاه اسپيرومتری اندازه گيری شد و از پرسش نامه PSQI ( Pittsburg Sleep Quality Index ) برای اندازه گيری کيفيت خواب استفاده گرديد. داده­های تحقيق با آزمون­های آماری t مستقل، ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون خطی چندگانه تجزيه وتحليل شدند. يافته‌ها: مقادير پارامتر­های FVC (023/0 p= )، VC (002/0 p= )، MVV (001/0 p= )، FEV1 (001/0 p= )، % FEV1 (031/0 p= )، MEF25% (026/0 p= ) و MEF75% (042/0 p= ) تحت تاثير فعاليت بدنی در گروه فعال نسبت به گروه غيرفعال افزايش معنی داری نشان داد. امتياز شاخص کيفيت خواب در گروه فعال به طور معنی داری پايين تر بود (002/0 p= ). درگروه فعال به ازای افزايش در هر واحد (ليتر) از مقادير FEV1 ، MVV ، VC ، FVC و MEF75% به ترتيب برابر217/0، 127/0، 370/0، 386/0 و194/0 کاهش درهر واحد از امتياز کيفيت خواب مشاهده شد ) 05/0< p ). نتيجه ‌ گيری : فعاليت بدنی اثر مطلوبی بر افزايش سطوح عملکردی برخی از حجم­ها و ظرفيت­های ريوی و درنتيجه بهبود کيفيت خواب دارد. با وجود اين تجزيه وتحليل­های همبسته ارتباط غيرمعنی داری را بين پارمترهای تنفسی و امتياز کيفيت خواب نشان می دهد. واژه‌های کلیدی: حجم¬های ریوی، خواب، فعالیت بدنی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 04:42
Last Modified: 23 Aug 2014 04:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/615

Actions (login required)

View Item View Item