بررسی غلظت فلزات سنگين (کروم، کادميوم، سرب) در آب آشاميدنی شهر مشهد در سال 1390

عليدادي, حسین and پيروي مينائي, رویا and دهقان, علی اکبر and واحديان, محمد and معلم زاده حقيقي, حمیده and اميني, امین رضا (2013) بررسی غلظت فلزات سنگين (کروم، کادميوم، سرب) در آب آشاميدنی شهر مشهد در سال 1390. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (116). pp. 27-34. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n116p27-fa.pdf

Download (319kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2942&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: يکی از ترکيباتی که ممکن است از طرق مختلف وارد منابع آبی شوند فلزات سنگين مي باشند که در صورت تجاوز از حد استاندارد می توانند باعث ايجاد مخاطراتی همچون مسموميت ها و سرطان زايی در مصرف کنندگان شوند. اين مطالعه با هدف تعيين غلظت فلزات سنگين کادميوم، کروم (VI) و سرب در آب آشاميدنی شهر مشهد و مقايسه آن ها با مقادير استاندارد ملی و رهنمودهای جهانی انجام شد. روش کار: در اين مطالعه مقطعی که در بهار و تابستان سال 1390 انجام شد از نقاط مختلف شبکه آب آشاميدنی شهری، طبق روش استاندارد نمونه برداری و نمونه ها به روش اسپکتروفتومتري جذب اتمی مورد آزمايش قرار گرفتند. از آنجايی که مراکز بهداشتی درمانی کل شهر را پوشش می دهند، به عنوان ايستگاه های نمونه برداری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماري One sample t- test، آناليز واريانس يکطرفه و تی زوجی در سطح معنی داری 05/0 تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: غلظت فلزات کروم و کادميوم در آب از حد استاندارد ملی و بين المللی کمتر بود، تنها غلظت سرب در برخی مناطق اندکي از ميزان استاندارد بالاتر و اختلاف ميانگين آن در دو فصل بهار و تابستان معنی دار بود (03/0 =p) درحالی که اين اختلاف برای دو فلز کروم و کادميوم معنی دار نبود. رابطه معنی داري بين غلظت فلزات و نوع منبع آب مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: با توجه به اينکه مقادير کروم، کادميوم در تمام و سرب در اکثر مناطق پايين تر از حد استانداردها بوده است، به نظر می رسد بافت کهنه و فرسوده لوله های آبرسانی می تواند در برخی از نقاط منجر به افزايش غلظت فلزات به ويژه سرب شود. لذا به علت خاصيت تجمعی اين فلزات لازم است اقدامات مقتضی از سوی سازمان های مربوطه به عمل آيد. واژه‌های کلیدی: آب آشاميدني، غلظت فلزات سنگين، روش اسپکتروفتومتري،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 23 Aug 2014 08:01
Last Modified: 23 Aug 2014 08:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/624

Actions (login required)

View Item View Item