بررسی ارتباط بين کيفيت زندگی با سرمايه اجتماعی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری سال 1391

مراديان سرخکلايی, منور and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and صادقی, رویا and نيکو سرشت, زهرا and فرد, فرزانه (2013) بررسی ارتباط بين کيفيت زندگی با سرمايه اجتماعی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری سال 1391. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (114). pp. 69-77. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n114p69-fa.pdf

Download (353kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2837&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: سرمايه اجتماعی به عنوان يکی از تعيين کننده های اجتماعی سلامت بر کاهش مرگ و مير افراد يک جامعه موثر می باشد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين کيفيت زندگی و سرمايه اجتماعی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1391 انجام گرديد. روش کار: اين پژوهش يک مطالعه مقطعی است که در سال 1391 انجام شده است. حجم نمونه 140 نفر و نمونه گيری به روش طبقه بندی بوده است. در اين مطالعه از پرسشنامه ای شامل سه بخش اطلاعات دموگرافيک (6 سوال)، ابزار استاندارد شده کيفيت زندگی SF36 (36سوال) و ابزار سرمايه اجتماعی Bullen (36 سوال) استفاده گرديد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری تحليل واريانس يک طرفه و تی مستقل و ضريب همبستگی پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: ميانگين سنی شرکت کنندگان در مطالعه 44/7 ±28/34 سال بود. بين ميزان ابعاد عملکرد جسمی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی و سلامت روانی، سرزندگی و شادابی با سرمايه اجتماعی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (05/0p<). در حاليکه سرمايه اجتماعی با حيطه های ايفای نقش متاثر از مشکلات جسمی، ايفای نقش متاثر از مشکلات روانی و درد جسمی در افراد مورد مطالعه ارتباط آماری معنی داری را نشان نداد (05/0p>). نتيجهگيری: باتوجه به يافته ها، افزايش سطح سرمايه اجتماعی يک جامعه، راه نويدبخشی برای بهبود کيفيت زندگی کارکنان بهداشتی درمانی می باشد؛ بنابراين بايستی با استفاده از استراتژی هايی چون تقويت شبکه اجتماعی، برقراری امنيت و تقويت اعتماد در بين افراد، توسعه روابط اجتماعی و همياری، به تقويت و توسعه سرمايه اجتماعی پرداخته شود. واژه‌های کلیدی: كيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، كاركنان بهداشتی و درمانی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 06:01
Last Modified: 24 Aug 2014 06:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/649

Actions (login required)

View Item View Item