تاثير جويدن آدامس بدون قند بر ميزان اضطراب فاز فعال زايمانی در زنان نخست‌زا

مکوندی, سمیه and زرگر شوشتری, شیرین and منتظری, سیمین and آهنگر پور, اکرم (2013) تاثير جويدن آدامس بدون قند بر ميزان اضطراب فاز فعال زايمانی در زنان نخست‌زا. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (112). pp. 9-15. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n112p9-fa.pdf

Download (316kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2763&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: زنان نخست زا غالباً در هنگام زايمان به دليل ترس از درد زايمان دچار اضطراب شديدی می شوند و همين اضطراب، سبب کاهش شانس زايمان طبيعی در آنان مي شود. هدف از اين پژوهش بررسی تأثير جويدن آدامس بدون قند بر ميزان اضطراب زايمان در زنان نخست زا بود. روش کار: اين مطالعه يک کارآزمايی بالينی تصادفی بود که بر روی 66 نفر از زنان باردار نخست زا با دردهای خودبه خودی زايمان در بيمارستان رازي اهواز در سال 1390 انجام گرديد. نمونه ها بر اساس معيارهای انتخاب و حذف به صورت تصادفی در دو گروه مورد (34 نفر) و شاهد (32 نفر) قرار گرفتند. در ابتدا ميزان اضطراب مادران با استفاده از مقياس اضطراب اشپيلبرگر اندازه گيری شد. سپس به گروه مورد يک عدد آدامس بدون قند اربيت داده شد. برای گروه شاهد مداخله ای انجام نشد. پس از 30 دقيقه جويدن آدامس مجدداً ميزان اضطراب در کليه افراد اندازه گيری شد. همچنين طول مراحل زايمانی، نوع تولد و نياز به اکسي توسين نيز در دو گروه ثبت شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفی، تست های تی و کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 15 آناليز شدند. p-value کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار تلقی شد. يافته‌ها: يافته های حاصل از اين پژوهش نشان داد که پس از 30 دقيقه جويدن آدامس، ميانگين و انحراف معيار اضطراب فاز فعال در زنان گروه مورد (46/5±85/42) با تفاوت معنی داری کمتر از گروه شاهد (68/7±82/49) بود. در گروه مورد طول فاز فعال به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (03/89±177 دقيقه در گروه مورد در برابر 68/59±03/229 دقيقه در گروه شاهد؛ 001/0=p). طول مرحله دوم زايمان نيز در گروه مورد (96/10±91/43) با 021/0=p کمتر از گروه شاهد بود (27/18±65/52). نوع تولد و ميزان نياز به اکسی توسين بين دو گروه تفاوت معناداری نداشت. نتيجه‌گيری: با توجه به يافته های حاصل از مطالعه به نظر می رسد که جويدن بتواند به عنوان روشي غير تهاجمی و مؤثر جهت کاهش اضطراب زايمان مورد استفاده قرار گيرد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Aug 2014 09:07
Last Modified: 24 Aug 2014 09:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/662

Actions (login required)

View Item View Item