طراحی و ارزشيابی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زير 6 سال

هاشمی پرست, مینا سادات and شجاعی زاده, داود and دهداری, طاهره and گوهری, محمودرضا (2013) طراحی و ارزشيابی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زير 6 سال. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (110). pp. 22-28. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n110p22-fa.pdf

Download (226kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2676&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: عفونت مجاری ادراري Urinary Tract Infection (UTI) يکی از شايع ترين عفونت های باکتريال در کودکان می باشد که از نظر شيوع پس از عفونت های مجاری تنفسی قرار دارد. نظر به اهميت آموزش به منظور ارتقاء رفتارهای پيشگيری کننده از عفونت های ادراری، مطالعه حاضر با هدف تعيين اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوي اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پيش گيری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زير 6 سال انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربی است که در سال1390 در 60 نفر از مادران داراي کودک زير 6 سال که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (30 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود ساخته مبتنی بر الگوي اعتقاد بهداشتی بود. پرسشنامه الگوی اعتقاد بهداشتی در 2 زمان قبل و 1 ماه بعد از آموزش، توسط مادران تکميل گرديد و بعد از انجام پيش آزمون، مداخله آموزشی در طی 4 جلسه آموزشي به مدت 4 هفته برای گروه آزمون انجام گرفت. در نهايت اطلاعات حاصل جمع آوری و توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و زوجی، همبستگی پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج آزمون آماری تی مستقل نشان داد بين دو گروه از نظر ميانگين نمرات شدت درک شده (001/0p=)، منافع درک شده (001/0p=)، خودکارآمدی (028/0p=) و رفتار (002/0p=) بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشته است. نتيجه‌گيری: با توجه به يافته‌های پژوهش چنين استنباط می شود که مداخله حاضر تاثير مثبتی روي رفتارهای پيشگيری کننده از عفونت ادراری در مادران داشته است و هم چنين مداخله در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی منجر به بهبود ميانگين نمرات منافع درک شده، شدت درک شده و خودکارآمدی مادران گرديد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، الگوی اعتقاد بهداشتی، عفونت ادراری، رفتار
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Aug 2014 04:27
Last Modified: 25 Jul 2017 07:34
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/683

Actions (login required)

View Item View Item